Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi IV 15 högskolepoäng

Radiography IV
Grundnivå, M0103H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning M0102H Vetenskaplig teori och metod I inriktning radiografi M0100H Radiografi III Kursen kräver dessutom följande godkända kurser och modul: M0098H Anatomi och Fysiologi I inriktning radiografi M0099H Radiografi I M0096H Sjukdomslära I inriktning radiografi M0097H Radiografi II M0100H Radiografi III, modul 0001, Verksamhetsförlagd utbildning Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser och modul ska ha godkända kursbetyg. Krav om särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp2.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
 • Förstå de grundläggande principerna för projektionslära
 • Förklara hur en digital bild framställs, bearbetas och lagras
 • Beskriva hur olika exponeringsparametrar påverkar bildkvaliteten
 • Visa förmåga att förstå och tolka en röntgenremiss
 • Redogöra för teknik och undersökningsmetodik vid konventionella röntgenundersökningar
 • Utföra vanligt förekommande konventionella röntgenundersökningar av småskelett samt redogöra för vilka bildkriterier som gäller för dessa undersökningar
 • Redogöra för anatomi och vanligt förekommande patologi i samband med bildtagningen
 • Utifrån ett etiskt förhållningssätt bedöma, planera, genomföra och utvärdera enskilda patienters behov av vård och omvårdnad
 • Tillämpa strålskyddsåtgärder och beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med konventionella röntgenundersökningar

Kursinnehåll
 • Projektionslära
 • Digital bildhantering
 • Remisshantering, RIS och PACS
 • Strålhygien och medicinteknisk säkerhet
 • Digitalisering och medicinsk teknik
 • Teknik, undersökningsmetodik, anatomi och bildkriterier vid konventionella röntgenundersökningar av småskelett
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom konventionell röntgen

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, laborationer, seminarier, VFU samt tentamen. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter (individuella och/eller i grupp), laboration, seminarium, VFU och tentamen. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.


Övrigt

VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurser: M0106H Radiografi med inriktning konventionell röntgen, M0109H Radiografi inriktning datortomografi och nuklearmedicin, M0111H Radiografi inriktning genomlysning, ultraljud och interventionell radiologi, M0110H Radiografi inriktning magnetisk resonanstomografi. 

Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till M0063H Examensarbete Radiografi.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.
 
Kurs M0103H ersätter M0089H


Examinator
Veronica Jönsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0103H motsvarar kursen M0089H

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby
Lampignano, J. & Kendrick, L.E. (2017). Bontrager´s textbook of radiographic positioning and related anatomy. (9th ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Jacobsons, B. (2006). Medicin och teknik. (5., [rev. och omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i kursrummet.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#4.50ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskV21
0003LaborationU G#1.00ObligatoriskV21
0004SeminariumU G#3.00ObligatoriskV21
0005TentamenU G#2.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-17