Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi inriktning datortomografi och nuklearmedicin 15 högskolepoäng

Radiography in position to computerised tomography and nuclear medicine
Grundnivå, M0109H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0107H Vetenskaplig teori och metod II inriktning radiografi M0106H Radiografi med inriktning konventionell röntgen M0108H Radiografi V Kursen kräver dessutom följande godkända kurser och modul: M0085H Radiografi grundkurs I M0026H Anatomi och fysiologi I inriktning radiografi M0096H Sjukdomslära I inriktning radiografi M0097H Radiografi II M0100H Radiografi III M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning M0102H Vetenskaplig teori och metod I inriktning radiografi M0101H Sjukdomslära och anatomi II inriktning radiografi M0103H Radiografi IV M0106H Radiografi inriktning konventionell röntgen, modul 0001, Verksamhetsförlagd utbildning Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser och modul ska ha godkända kursbetyg. Krav om godkänd kurser i Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast LP1. Gällande Modul 1 i M0106H (VFU) ska detta vara godkänt senast LP2.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målen är specifikt inriktade mot datortomografi och nuklearmedicin

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Redogöra för undersökningsmetodik
 • Tillämpa undersökningsmetodik och redogöra för bildkriterier vid vanligt förekommande undersökningar
 • Redogöra för anatomi och vanligt förekommande patologi
 • Utifrån ett etiskt förhållningssätt och remissinnehåll planera, utföra, utvärdera och dokumentera enskilda patienters behov av omvårdnad
 • Tillämpa säkerhetsåtgärder samt beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med undersökningar
 • Tillämpa praktisk läkemedelshantering på ett patientsäkert och miljövänligt sätt
 • Tillämpa strålskyddsåtgärder
 • Reflektera över egen självkännedom och empatisk förmåga
 • Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Innehållet är specifikt inriktat mot datortomografi och nuklearmedicin
 • Undersökningsmetodik
 • Anatomi och patologi
 • Strålhygien och medicinteknisk säkerhet
 • Omvårdnad och patientsäkerhet
 • Läkemedelshantering
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter och seminarier. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via den verksamhetsförlagda utbildningen. Via bedömningssamtalen får studenten öva sig att kritiskt utvärdera sig själv och sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras och bedöms genom VFU, inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp, seminarium och tentamen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i kursen M0119H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen. 

Kurs M0109H ersätter M0054H och M0083H


Examinator
Kirsi Bohm

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (Senaste uppl.). Radiologi.Lund: Studentlitteratur
Berglund, E. & Jönsson, B. (Senaste uppl.). Medicinsk fysik. Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (Senaste uppl.). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red). (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (Senaste uppl.). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (red.) (senaste upplaga). Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Hietala, S. (red.). (Senaste uppl.). Nuklearmedicin. Lund: Studentlitteratur


Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) DatortomografiU G#6.00ObligatoriskV22
0002Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) NuklearmedicinU G#1.50ObligatoriskV22
0003InlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV22
0004SeminariumU G#2.50ObligatoriskV22
0005TentamenU G#3.00ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-16

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11