Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Farmakologi och läkemedelsberäkning 3 högskolepoäng

Pharmacology and pharmaceutical calculation
Grundnivå, M0114H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

 • redogöra för grundläggande farmakodynamik
 • redogöra för läkemedelsformer och administreringssätt
 • redogöra för läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar
 • redogöra för aktuella lagar och författningar inom området


Färdighet och förmåga  

 • tillämpa relevanta lagar och författningar
 • tillämpa FASS för att säkerställa rätt läkemedelshantering
 • tillämpa läkemedelsberäkning vid olika administreringsformer
 • tillämpa biverkningsrapportering


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera rimligheten i läkemedelsadministrering och beräkning i förhållande till
  tillstånd, ålder, kön och vikt
 • reflektera över och värdera läkemedels påverkan på miljö och naturresurser

Kursinnehåll
Farmakologi:
 
 • farmakokinetik och farmakodynamik
 • biverkningsmekanismer och interaktionsmekanismer
 • administrering och dosering av läkemedel
 • lagar och författningar som styr läkemedelshantering
 • risker och kvalitetsaspekter vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling
 • hållbar utveckling


Läkemedelsberäkning: 

 • enheter och enhetsbyten
 • dos, styrka och mängd
 • beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt .För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. För momentet läkemedelsberäkning krävs 100% rätt. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurserna på termin 2 av programmet samt det teoretiska och praktiska slutprovet.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen M0114H motsvarar kursen M0092H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
*Lindh, M. & Sahlqvist, L. (senaste upplagan). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.
Norlen, P., & Lindström, E. (2021) Farmakologi. Liber.
Lindskog, B.I. (senaste upplagan). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur.
Norlén & Lindström (2021) Farmakologi. Liber
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LäkemedelsberäkningU G#0.50ObligatoriskV22
0002LäkemedelshanteringU G#1.00ObligatoriskV22
0003FarmakologiU G#1.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27

Reviderad