Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien 1,5 högskolepoäng

Healthcare associated infections and infection control
Grundnivå, M0115H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för vårdrelaterade infektioner
 • redogöra för vanligt förekommande infektionssjukdomar
 • redogöra för prevention av smittspridning
 • redogöra för aktuella lagar och författningar inom området


Färdighet och förmåga

 • arbeta enligt gällande lagar, författningar och tillämpa vårdhygieniskt arbetssätt
 • förebygga, identifiera och kartlägga tidiga symtom och tecken på infektion


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och motivera egna värderingar, attityder och förhållningssätt i vården, och det preventiva arbetet vid infektionssjukdomar

Kursinnehåll
 • infektionssjukdomar hos barn och vuxna, diagnostik, behandling och prognos
 • vårdrelaterade infektioner
 • vårdhygieniska principer och arbetssätt, mikrobiella renhetsgrader, miljö, livsmedelshygien och avfallshantering
 • smittskydd
 • lagstiftning, lokala-, nationella och internationella riktlinjer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftliga och/eller praktiska muntliga examinationer individuellt.
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurserna på termin 2 av programmet samt det teoretiska och praktiska slutprovet.

Examinator
Katarina Leijon-Sundqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen M0115H motsvarar kursen M0091H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
*Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Lindh, M., & Sahlqvist, L. (senaste upplagan). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.
Socialstyrelsen. [Elektronisk resurs]. förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen
Vårdhandboken. [Elektronisk resurs]. Hämtad från: http://www.vardhandboken.se/

*Litteratur har använts tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001VårdhygienU G#0.50ObligatoriskV22
0002Vårdrelaterade infektionerU G#0.50ObligatoriskV22
0003InfektionssjukdomarU G#0.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd

Reviderad