Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Simulering av mineraltekniska processer 7,5 Högskolepoäng

Simulation of Mineral Processing
Avancerad nivå, M7001K
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kursen M0001K Fysikaliska separationsmetoder ska ingå.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge möjlighet att förvärva sådana kunskaper att den studerande efter kursen skall kunna genomföra enklare datorstödda simuleringar av processer för partikulära medier.
Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• identifiera situationer då simuleringsteknik kan ge ett bidrag till förståelse av processen,
• ta fram nödvändiga indata för simulering av mineralprocesser,
• konstruera och avgränsa flödesschema avsedda för simulering,
• redovisa resultatet av simuleringar,
• bedöma om simuleringsresultatet är relevant,
• tolka resultatet i processtekniska termer,
• formulera hypoteser om förändringar i processen till följd av resultatet.

Kursinnehåll
Torra processer
* Modeller för sönderdelning och fragmentering genom krossning av hårda, kristallina material
* Modeller för siktning
* Simulering av krossverk

Våta nedbrytningsprocesser
* Modeller för sönderdelning och fragmentering i kvarnar med tillverkade eller autogena malkroppar
* Klasseringsmodeller
* Simulering av malkrets

Separationsprocesser baserade på skillnader i densitet
* Modeller för suspensionsanrikning och autogena medier
* Simulering av våtmekanisk krets

Separationsprocesser baserade på skillnader i ytegenskaper
* Enkla och avancerade modeller för flotation
* Simulering av flotationskrets

Separationsprocesser baserade på andra skillnader i fysikaliska egenskaper
* Enkla modeller för magnetseparatorer
* Modeller för förtjockare och filter
* Simulering av jordtvättsanläggning

Genomförande
Kursen drivs helt med hjälp av IT-stöd (LMS och/eller statiska Web-sidor) samt en lärobok med vidhängande simuleringsprogram. Det finns bara en obligatorisk sammankomst på plats i Luleå. Undervisningen består av introducerande föreläsningar/läsanvisningar, frågelådor, övningar och inlämningsuppgifter. Läsanvisningar, frågelådor, övnings- och inlämningsuppgifter läggs ut på LMS. Läsanvisningarna syftar till att för varje moment i kursen göra en genomgång av materialet i läroboken med hänvisningar till programmet och ge möjlighet för studenterna att beskriva modellstrukturer och förklara teoretiska begrepp. Frågelådorna används för att ge studenterna möjlighet att testa faktakunskaper. Övningarna används för att träna användning av modeller och introducera processtekniska sammanhang. Inlämningsuppgifter löses i grupp med hjälp läroboken och dess simuleringsprogram. De avser träna eleven att i grupp formulera förutsättningarna för, utföra, utvärdera, tolka och rapportera simuleringar.

Examination
Kunskapskontroll sker med hjälp av frågelådor och inlämningsuppgifter som bedöms med poäng inom resp kursmoment. Dessa skall inlämnas inom föreskriven tid i annat fall sker avtrappning av max uppnåbara poäng på momentet. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen som ges med graderade betyg i skala 3 4 5. För betyg 3 skall eleven kunna ställa upp indata, utföra en simulering och redovisa resultatet. För betyg 4 skall eleven kunna bedöma om resultatet är relevant och tolka det i processtekniska termer samt rapportera resultatet. För betyg 5 skall eleven kunna formulera och motivera förslag till förändringar i processer samt rapportera och presentera resultatet.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första sammankomsten.

Examinator
Bertil Pålsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M7001K motsvarar kursen KGM005

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
•King, R. P.: Modelling and Simulation of Mineral Processing Systems, 2nd Ed. Eds. C.L. Schneider and E.A. King. Society for Mining, Metallurgy and Exploration. Inc., Eaglewood, CO, USA, 2012. ISBN: 978-0-87335-345-8

•Extra litteratur som tillhandahålles av Avdelning mineralteknik.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Frågelådor - Inlämningsuppgifter7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-11