KURSPLAN

Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 Högskolepoäng

Medical Science in Prehospital Care
Avancerad nivå, M7002H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad M7001H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 hp O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • Redogöra för sjukdomar/tillstånd som förekommer inom prehospital sjukvård, dess orsaker och behandling
 • Analysera, reflektera och initiera vård och behandling prehospitalt, enligt gällande lagar, författningar och vetenskapligt beprövad metod
 • Förklara och redogöra för vätske- elektrolyt och syra bas balans
 • Förklara och förstå grundläggande anestesiologi
 • Beskriva och redogöra för akut pediatrik
 • Förklara och redogöra för kardiologiska tillstånd
 • Förklara och förstå farmakologiska principer om läkemedel som förekommer inom prehospital sjukvård
 • Tillämpa kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys inom området prehospital sjukvård

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge trygg och patientsäker omvårdnad i er kommande profession som ambulanssjuksköterska.


Kursinnehåll
 • Prehospital sjukvård inklusive vätske- elektrolyt och syra bas balans, anestesiologi och farmakologi.
 • Akut pediatrik
 • Akut obstruktivitet
 • Kardiologi 
 • Vetenskaplig metodik


Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot professionen ambulanssjuksköterska. Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp, föreläsningar, simulering och seminarier. Inom olika arbetsformer stimuleras till aktivt kunskapssökande, gruppdiskussioner och reflektion. Seminarier och laborationer utgör obligatoriska moment. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar via distansöverbryggande teknik. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av kursens studiehandledning.

Examination
Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, hemtentamen och/ eller seminarium.

Alternativa examinationsformer kan förekomma


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Björk, J. (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
* Lennquist, S. (red.) (2017). Traumatologi. 2. uppl. Stockholm: Liber
Lind, Y., & Lind, L. (2010). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber.
National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Advanced medical life support: An assessment-based approach. (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
Norlén, P., & Lindström, E. (2014). Farmakologi. Stockholm: Liber
*Polit, D. F., & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
Renck, H., & Andrén-Sandberg, Å. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva
*Suserud, B. & Lundberg, L. (red.) (2016). Prehospital akutsjukvård. 2. Uppl. Stockholm: Liber

*Litteraturen har använts i tidigare kurs

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0012Inlämningsuppgift vetenskaplig metodik/statistik1.0U G VG
0015Skriftlig tentamen i kardiologi/hjärtsvikt0.5U G VG
0017Skriftlig tentamen i prehospital sjukvård3.3U G VG
0018Skriftlig tentamen i Akut pediatrik1.0U G VG
0019Seminarium Akut obstructivitet0.2U G#
0020Seminarium, inlämningsuppgift EKG, arytmier1.5U G#