Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mineralteknik 7,5 Högskolepoäng

Mineral Processing
Avancerad nivå, M7003K
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kursen M0001K Fysikaliska separationsmetoder ska ingå.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge en möjlighet att förstå mineraltekniska processer för beredning av malmer, industrimineral, mineralbränslen och återvinningprodukter.
Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• beräkna tekniskt-ekonomiska samband för utvinning av mineralråvaror,
• beskriva och förklara vanligen förekommande processer inom mineralteknik,
• analysera orsaker till gjorda processval utifrån råvarans egenskaper,
• generalisera kunskaper om processförhållanden till att ge förslag till processval för hypotetiska råmaterial.

Kursinnehåll
Beredning av malmmineral.
* Magnetit- och hematitmalmer. Malmer för legeringsmetaller. Flotationsteori. Autogenmalning. Kopparmalmer, bly- och zinkmalmer samt komplexa sulfidmalmer. Ädelmetallmalmer.
* Datorlaboration: Massbalansering.
* Räkneövningar: Gränshalter och selektivitet. Flotation. Produkt- och vattenbalans. Anrikningsutbyte.

Partikelteknologi.
* Mekanisk nedbrytning av mineral. Reaktioner med vätskor och gaser. Upplösning. Utfällning. Reologi för suspensioner och partikelsamlingar. Porositet och porstorleksfördelning. Skärhållfasthet och mekaniska egenskaper. Hantering av bulkmaterial. Ultrafin malning.

Beredning av industrimineral och mineralbränslen.
* Ballastmaterial för väg och betong. Kalk, cement och andra bindemedel. Tegel, gasbetong, lättviktsbetong. Glas och isoleringsmaterial samt andra byggmaterial. Keramiska produkter. Eldfasta produkter. Pigment och fyllmedel. Beredning av stenkol.

Miljöfrågor.
* Hantering och deponering av anrikningsavfall. Processvatten.

Återvinning.
* Användning av mineraltekniska metoder för återvinning av industri- och konsumentprodukter. Jordtvätt och marksanering. Utvalda återvinningsprocesser.

Management och ekonomi.
* Aktuella teman.
* Räkneövningar: Intäkter, Teknisk-ekonomiska beräkningar, Kostnadsanalys.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter, datorlaboration, räkneövningar och studiebesök. Deltagande är obligatoriskt i samtliga moment utom i föreläsningarna. Föreläsningarna skall ge möjlighet för eleverna att kunna beskriva och förklara verkningssättet för industriprocesser samt att kunna redogöra för teoretiska begrepp. Inlämningsuppgifterna, som introduceras under räkneövningarna, tränar eleven att självständigt utföra beräkningar och tekniska sammanställningar. Datalaborationen utförs gruppvis. Eleverna tränas att i grupp ställa upp indata för, utvärdera, och rapportera datoriserade materialbalanser. Studieresorna skall ge möjlighet för eleverna att kunna redogöra för industriellt processtekniska sammanhang.

Examination
Skriftlig deltentamen efter läsperiod I och muntlig sluttentamen efter kursens slut. Skriftlig deltentamen skall vara avlagd före den muntliga sluttentamen. Den teoretiska förståelsen för ämnesinnehållet kontrolleras med skriftlig och muntlig tentamen med graderade betyg i skala 3 4 5. För betyg 3 skall eleven kunna beskriva och förklara vad som förekommer inom ämnet och utföra rutinmässiga beräkningar. För betyg 4 skall eleven kunna analysera orsaker till gjorda processval utifrån råvarans egenskaper. För betyg 5 skall eleven kunna tillämpa sina kunskaper på delvis nya teoretiska och praktiska problemställningar.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället. M7003K motsvarar KGM003 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Jan Rosenkranz

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial från Avdelningen för mineralteknik

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen, Lp 1 skriftlig2.4G U 3 4 5
0002Muntlig tentamen, Lp 23.0G U 3 4 5
0003Laboration och räkneövning1.5U G#
0004Studieresa0.6U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-11