Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng

Medical Science in Intensive Care
Avancerad nivå, M7004H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad M7001H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 hp O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för sjukdomar/tillstånd som förekommer på intensivvårdsavdelning, förklara och redogöra för dess orsaker och behandling
 • Analysera, reflektera och i samarbete med medicinsk expertis bedöma och tillämpa intensivvård enligt vetenskapligt beprövad metod
 • Förklara och bedöma vätske- elektrolyt och syra bas balans
 • Förklara och förstå grundläggande anestesiologi
 • Förklara och redogöra för akut pediatrik
 • Förklara och redogöra för kardiologiska tillstånd
 • Förklara och förstå farmakologiska principer om läkemedel som förekommer inom intensivvård
 • Tillämpa kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys inom området intensivvård

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge trygg och patientsäker omvårdnad i er kommande profession som intensivvårdssjuksköterska


Kursinnehåll
 • Intensivvård inklusive vätske- elektrolyt och syra bas balans, anestesiologi, akut pediatrik och farmakologi
 • Akut pediatrik
 • Akut obstruktivitet
 • Kardiologi 
 • Vetenskaplig metodik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot professionen intensivvårdssjuksköterska. Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp, föreläsningar, simulering och seminarier. Olika arbetsformer stimulerar till aktivt kunskapssökande, gruppdiskussioner och reflektion. Seminarier och laborationer utgör obligatoriska moment. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar via distansöverbryggande teknik. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av kursens studiehandledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, hemtentamen och/ eller seminarium.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2
Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (Senaste upplagan). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences
*Björk, J. (Senaste upplagan). Praktisk statistik för medicin och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Calvey, T.N. & Williams, N.E. (Senaste upplagan). Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists [Elektronisk resurs]. (5th ed.) Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Hampton, J. & Hampton, J. (senaste upplagan. EKG på enkelt sätt. Lund: Studentlitteratur
Henricson, M. (Red.) (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, A., & Rubertsson, S. (red.) (Senaste upplagan). Intensivvård. Stockholm: Liber
*Norlén, P. & Lindström, E. (Red.) (Senaste upplagan). Farmakologi. Stockholm: Liber.
*Persson, J. & Stagmo, M. (senaste upplagan). Perssons kardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna. Lund: Studentlitteratur.
Zetterström, H. & Hahn, R. (senaste upplagan. Blodersättning och vätsketerapi: inom akutvård, anestesi, kirurgi och intensivvård. (Första upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer
* Litteraturen har använts i tidigare kurs

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0016Inlämningsuppgift vetenskaplig metodik/statistikU G VG *1.00ObligatoriskH16
0023Tentamen akut pediatrikU G VG *1.00ObligatoriskH20
0026Tentamen intensivvårdU G VG *3.00ObligatoriskH21
0027Tentamen kardiologi/hjärtsviktU G VG *0.80ObligatoriskH21
0028Seminarium och/eller inlämningsuppgifterU G#1.20ObligatoriskH21
0029Simulering intensivvårdU G#0.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10