Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap inom intensivvård 7,5 högskolepoäng

Medical Science in Intensive Care
Avancerad nivå, M7004H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad M7001H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 hp O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för sjukdomar/tillstånd som förekommer på intensivvårdsavdelning, förklara och redogöra för dess orsaker och behandling
 • Analysera, reflektera och i samarbete med medicinsk expertis bedöma och tillämpa intensivvård enligt vetenskapligt beprövad metod
 • Förklara och bedöma vätske- elektrolyt och syra bas balans
 • Förklara och förstå grundläggande anestesiologi
 • Förklara och redogöra för akut pediatrik
 • Förklara och redogöra för kardiologiska tillstånd
 • Förklara och förstå farmakologiska principer om läkemedel som förekommer inom intensivvård
 • Tillämpa kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys inom området intensivvård

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge trygg och patientsäker omvårdnad i er kommande profession som intensivvårdssjuksköterska


Kursinnehåll
 • Intensivvård inklusive vätske- elektrolyt och syra bas balans, anestesiologi, akut pediatrik och farmakologi
 • Akut pediatrik
 • Akut obstruktivitet
 • Kardiologi 
 • Vetenskaplig metodik

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot professionen intensivvårdssjuksköterska. Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp, föreläsningar, simulering och seminarier. Olika arbetsformer stimulerar till aktivt kunskapssökande, gruppdiskussioner och reflektion. Seminarier och laborationer utgör obligatoriska moment. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar via distansöverbryggande teknik. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av kursens studiehandledning.

Examination
Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, hemtentamen och/ eller seminarium.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (Senaste upplagan). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences.
*Björk, J. (Senaste upplagan). Praktisk statistik för medicin och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Calvey, T.N. & Williams, N.E. (Senaste upplagan). Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists [Elektronisk resurs]. (5th ed.) Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
*Dahlström, U., Nyström, F. & Jonasson, L. (red.) (Senaste upplagan). Kardiovaskulär medicin. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Henricson, M. (Red.) (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, A., & Rubertsson, S. (red.) (Senaste upplagan). Intensivvård. Stockholm: Liber
Lind, Y., & Lind, L. (Senaste upplagan). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber
*Norlén, P. & Lindström, E. (Red.) (Senaste upplagan). Farmakologi. Stockholm: Liber.

Vetenskapliga artiklar tillkommer
* Litteraturen har använts i tidigare kurs

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0016Inlämningsuppgift vetenskaplig metodik/statistikU G VG *1.00ObligatoriskH16
0022Tentamen intensivvårdU G VG *3.30ObligatoriskH20
0023Tentamen akut pediatrikU G VG *1.00ObligatoriskH20
0024Tentamen kardiologi/hjärtsviktU G VG *0.50ObligatoriskH20
0025Seminarium och/eller inlämningsuppgifterU G#1.70ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19