Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 7,5 högskolepoäng

Medical Science in Theatre Nursing
Avancerad nivå, M7006H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Leg. sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för olika operationstekniker inom allmän och specialkirurgisk verksamhet för att kunna medverka vid operationer, behandlingar och undersökningar
 • Förklara och förstå varför och eller när olika operationstekniker används hos barn och vuxna
 • Redogöra och förklara topografisk anatomi
 • Analysera, reflektera och i samarbete med medicinsk expertis bedöma och tillämpa operationssjukvård enligt vetenskapligt beprövad metod 
 • Förstå och redogöra för lokal, regional och generell anestesi  inklusive farmakologisk verkan samt  basal övervakning under operation 
 • Förstå koagulationssystemets verkningsmekanismer och blödningskontroll i samband med kirurgi
 • Tillämpa kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder för datainsamling och analys inom området operationssjukvård

 

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande omvårdnads- och VFU-kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och säker omvårdnad i er kommande profession som operationssjuksköterska


Kursinnehåll
 • Operationssjukvård hos barn och vuxna inklusive operationstekniker inom kirurgiska bas och grenspecialiteter
 • Fördjupad topografisk anatomi
 • Anestesisjukvård inklusive farmakologi
 • Koagulationssystemet och blödningskontroll
 • Vetenskaplig metodik

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot professionen operationssjuksköterska. Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp, föreläsningar och seminarier. Olika arbetsformer stimulerar till aktivt kunskapssökande, gruppdiskussioner och reflektion. Seminarier och laborationer utgör obligatoriska moment. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar via distansöverbryggande teknik. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av kursens studiehandledning.

Examination
Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, hemtentamen och/ eller seminarium.

Alternativa examinationsformer kan förekomma


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HMV057

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Björk, J. (Senaste upplagan). Praktisk statistik för medicin och hälsa. (1. uppl.) Stockholm: Liber
*Feneis,H. (Senaste upplagan). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber
Alt:
*Netter, F.H. (Senaste upplagan).Atlas of Human Anatomy. New Jersey: Learning system
* Henricson, M. (Red.). (Senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur.
*Norlén, P. & Lindström, E. (Red.) (Senaste upplagan). Farmakologi. Stockholm: Liber.
Haglund, U., & Hamberger, B. (Red.)( Senaste upplagan). Kirurgi. Stockholm: Liber
Lindgren, U., Svensson, O., & Alfredson, H. (Senaste upplagan). Ortopedi. Stockholm: Liber
*Rothrock,J.C. (Senaste upplagan). Alexader`s Care of the Patient in Surgery. St.Louis: Mosby/Elsevere

Vetenskapliga artiklar tillkommer
* Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Skriftlig tentamen i operationssjukvårdU G VG *3.50ObligatoriskH09
0006Hemtentamen vetenskaplig metodik/statistikU G VG *1.00ObligatoriskH09
0008Hemtentamen i anestesisjukvårdU G VG *1.50ObligatoriskH16
0009Seminarium i operationssjukvårdU G#1.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19