KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot barn och ungdom 7,5 Högskolepoäng

Medical Science: Pathophysiology in position to children and young people
Avancerad nivå, M7007H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad M7008H Medicinsk vetenskap: sjukdomslära inriktning mot vuxna och äldre 7,5 hp M7012H Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs:

  • Inhämtat fördjupade kunskaper om etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos då det gäller barn och ungdomars vanligaste sjukdomar som aktualiseras inom Primärvården .
  • Inhämtat fördjupade kunskaper om barn och ungdomars normala utveckling, barnhabilitering samt vaccinationer.
  • Kunna diagnostisera de sjukdomstillstånd som finns beskrivna i SOSFS 2001:16, för att kunna förskriva läkemedel på ett patientsäkert sätt.
  • Kunna omhänderta ett akut sjukt barn på ett adekvat sätt och kunna utföra avancerad hjärt - lung räddning.

Kursinnehåll

Sjukdomar hos barn och ungdomar
Barn allergologi
Barn endokrinologi
Barnets psyko- emotionella utveckling
Barn- och ungdomspsykiatri
Barnhabilitering
Vaccinationer
Avancerad Hjärt- lungräddning på barn


Genomförande

För att nå kunskapsmålen skall studenten självständigt och genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen studera enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteraturstudierna erbjuds studenten föreläsningsmaterial via fronter. Därtill erbjuds studenten övergripande föreläsningar på Campus Luleå och via distansöverbryggande teknik. Kunskapen fördjupas genom föreläsningar och diskussioner med specialister inom olika områden.  


Examination

För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:

  •   Skriftlig individuell tentamen
  •   Skriftlig inlämnings uppgift
  •   Praktiskt prov
  •   Seminarium

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt

Kursen ges på avancerad nivå. Genomgången kurs innebär att studenten deltagit i obligatoriska moment samt genomfört examinationer. Frånvaro vid obligatoriska moment skall återtas efter diskussion med kursansvarig.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU kurs.


Övergångsbestämmelser
Ersätter kurs HMV058.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gillberg, Råstam & Fernell (red.) (senaste upplagan). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur och kultur.
Hanséus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (red.). (senaste upplagan). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur.
*Raadu,G.(red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber AB.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (senaste upplagan). Avancerad hjärt- lungräddning till barn. Kursbok med webbutbildning. Göteborg: Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser

Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0009Barn A-HLR praktiskt prov0.7TG U G#
0013Skriftlig tentamen3.8TG U G VG
0014Seminarium1.5TG U G#
0015Individuell inlämningsuppgift1.5TG U G#