Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tribologi 7,5 högskolepoäng

Tribology
Avancerad nivå, M7007T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom fysik, kemi, maskinelement, materialteknik och hållfasthetslära.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska du kunna:

1. Kunskap och förståelse

▪ förklara mekanismerna för nötningsprocesser för olika material
▪ förklara mekanismerna för smörjning
▪ förklara mekanismerna för friktion
▪ förstå hur maskinelement påverkas av tribologiska aspekter

2. Färdighet och förmåga

▪ välja ett lämpligt smörjmedel för en viss tillämpning
▪ välja material, ytbehandling och ytbearbetning för tribologiska ytor
▪ bedöma risken för nötning, skärning och ytutmattning
▪ planera och utföra tribologisk provning och analys
▪ föreslå orsaker till tribologiska skador
▪ känna ökad erfarenhet av muntlig redovisning på engelska
▪ känna ökad erfarenhet av arbete i grupp samt rapportskrivning

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

▪ förstå hur tribologi påverkar människa, miljö och energianvändning
▪ förstå vilken roll tribologi spelar inom hållbar utveckling
▪ känna till dagens utmaningar inom tribologiforskningen
▪ känna ökad erfarenhet av ingenjörsmässiga bedömningar samt identifiering och formulering av problemställningar.


Kursinnehåll

Tribologisk kunskap är av stor vikt eftersom nötning, friktion och dålig smörjning ger upphov till enorma kostnader i samhället. Kursen är uppdelad i tre moduler med stigande grad av lärande. Första modulen tar upp de grundläggande mekanismerna:
• Nötningsprocesser
• Friktion
• Smörjning
• Smörjmedel
• Ytjämnhet och kontaktmekanik

Andra modulen tar upp:
• Tribologisk testning och tribologiska beräkningsmetoder
• Tribologiska material och ytbeläggningar
• Maskinkomponenters tribologi
• Tribologiska skador, exempel från industrin

Tredje modulen tar upp:
• Val av smörjmedel
• Val av material för tribologiska kontakter

Dessutom genomförs ett projektarbete med nära anknytning till forskningen vid avdelningen för maskinelement. Projekten utförs i Tribolab (avd. för maskinelements moderna tribologilaboratorium) ofta i samarbete med industrin.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen innehåller föreläsningar, projektlaborationer och klassrumslaborationer. Kursen genomförs i nära samarbete med forskningsverksamheten vid avd för maskinelement.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker i flera steg. Modul 1 examineras med kort skriftlig dugga samt hemuppgifter. Modul 2 examineras med laborationsrapporter och hemuppgifter. Modul 3 examineras med grupparbeten. I examinationen ingår dessutom muntlig och skriftlig projektrapportering. Examinationen avslutas med en kort individuell muntlig tentamen på hela kursens innehåll.

Examinator
Roland Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M7007T motsvarar kursen MTM150

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1
A van Beek, ”Advanced engineering design – Lifetime performance and reliability”, TU Delft, the Netherlands. See also www.tribology-abc.com.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004ProjektarbeteU G#2.00ObligatoriskV21
0005InlämningsuppgiftU G#1.00ObligatoriskV21
0006Muntlig examinationG U 3 4 54.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17