KURSPLAN

Geometallurgi 7,5 högskolepoäng

Geometallurgy
Avancerad nivå, M7008K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

Kandidatexamen inom processteknik, geologi/mineralogi motsv eller tre års studier på IMP-programmet eller motsvarande kunskaper från mångårig praktisk verksamhet. Dokumenterade kunskaper i engelska


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge en introduktion i de tre ämnesområdena geologi, processmineralogi och mineralteknik med ett geometallurgiskt perspektiv som den röda tråden genom kursen. Kursen skall främst fokusera på Sveriges malmtyper och processer, men även ta upp andra malmtyper.
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
•    Identifiera och beskriva olika malmtyper och deras bildningsprocesser
•    Analysera mineralegenskaper hos malmer med avseende på effektiv utvinning,
•    Beskriva och förklara mineraltekniska processer som används inom malmanrikning,
•    Analysera orsaker till processval utifrån råvarans egenskaper,
•    Beskriva förutsättningarna för att bygga en geometallurgisk modell och förklara dess komponenter.

Kursinnehåll
Geologi:
•    Mineral och bergarter: malmgeologi för de mest typiska malmerna i Sverige;
Processmineralogi:
•    Karaktärisering av malmmineral och metallurgiska produkter (sammansättning, mineraltexturer, friläggning) baserade på optisk mikroskopi, elektronmikroskopi i kombination med kvantitativ analys (Quemscan eller liknande), XRD;
Mineralteknik:
•    Grundprinciper för enhetsoperationer; utrustningsval, länk till processmineralogi, mineraltekniskt testarbete;
Metallurgi:
•    Grundprinciper för metallframställning, produktegenskaper, kundkrav och kvalitet;
Geometallurgisk modellering:
•    Geostatistisk, processmodellering inom mineralteknik och metallurgi, partikelbaserad materialbalansering.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer med inlämningsuppgifter samt studiebesök. Deltagande är obligatoriskt i samtliga moment utom i föreläsningarna.
Föreläsningarna skall ge möjlighet för studenterna att kunna beskriva och förklara teorin och sammanband mellan mineralogi hos olika malmer och anrikningsprocesser.
Laborationer inom geologi, processmineralogi och mineralteknik utförs gruppvis. Studiebesök skall ge möjlighet för studenterna att kunna redogöra för avancerade mineralogiska undersökningar och tekniska testmetoder.
Seminarier ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, tolka och presentera ett komplext tema inom geometallurgiskt området.

Examination
Laborationer och seminarier är obligatoriska. På laborationer och inlämningsuppgifter ges bara betyget godkänd – icke godkänd. Seminarrapporter och redovisning graderas med betyg i skala 3 4 5 som ger också totalbetyget för kursen.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället.
Undervisningsspråk: engelska

Examinator
Yousef Ghorbani

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial från avdelningen för Mineralteknik och metallurgi

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Laborationer och inlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskH14
0002SeminariumG U 3 4 53.50ObligatoriskH14