Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Introduktion till gruvvärdekedjan 7,5 högskolepoäng

Introduction to the Mining Value Chain
Avancerad nivå, M7010K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

60 hp i geovetenskap, gruvteknik, processteknik eller liknande områden eller motsvarande kunskaper från praktisk arbetslivserfarenhet (minst 5 år). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att skapa kännedom om och förståelse för de olika delarna av gruvvärdekedjan, samt att kritiskt kunna granska relaterade miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
• Känna till och kunna redogöra för begreppet hållbar utveckling i samband med gruv- och mineralnäringen
• Beskriva och förklara olika prospekteringsmetoder och metoder för ekonomisk värdering av malm- och mineralfyndigheter
• Beskriva och förklara vanligt förekommande tekniker och processer som används i brytning, anrikning och utvinning
• Ge exempel på gruvverksamhetens miljöpåverkan 

Kursinnehåll
Gruv- och mineralnäringen utifrån ett hållbarhetsperspektiv
• Klimatdrivna hållbarhetsutmaningar
• Mineraler och metaller för samhällets behov
• Mine life cycle, från utveckling till återställning

Förekomst och tillgång av malm och mineral
• Prospekteringsmetoder
• Provtagning, kartering och malmberäkning

Brytning av malmer
• Brytningsmetoder
• Gruvdesigner för ovan- och underjordsbrytning

Mineralteknik och extraktiv metallurgi
• Karaktärisering av malmmineral och metallurgiska produkter
• Grundprinciper och enhetsoperationer för malmanrikning och metallutvinning

Gruvor och miljöpåverkan
• Miljölagstiftning
• Hantering och deponering av gruv- och anrikningsavfall och gruvvatten
• Långsiktiga effekter och efterbehandling

Genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar som kombineras med inlämningsuppgifter och kursportfölj, seminarier och studiebesök. Föreläsningar skall ge studenterna en kännedom om de olika stegen av värdekedjan samt möjligheten att kunna granska utveckling av gruvprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Inlämningsuppgifterna tränar studenten att självständigt bearbeta och fördjupa utvalda delområden. Kursportföljen skall ge möjligheten att dokumentera och reflektera över sin egen utveckling och sitt lärande.
Seminarier ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, tolka och presentera ett komplext tema längs gruvvärdekedjan.
I undervisning ingår lektioner med en presentation av lärare från partneruniversiteten DTU och OU (klassrumsundervisning alternativt distansundervisning). 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämningsuppgifter samt kursportfölj, seminarier och studieresa är obligatoriska. Inlämningsuppgifter, kursportfölj och seminarier bedöms med poäng inom dessa delar. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen, som ges med graderade betyg i skala U G 3 4 5.
Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället. 

Examinator
Jan Rosenkranz

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial från institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter och kursportföljG U 3 4 54.00ObligatoriskH21
0002SeminarierG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0003StudieresaU G#0.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17

Reviderad