Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dynamik i mekaniska system 7,5 högskolepoäng

Dynamics in mechanical systems
Avancerad nivå, M7010T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundkurs i maskindynamik eller goda kunskaper om ordinära differentialekvationer


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska du som student kunna:

1. Kunskap och förståelse

 • beskriva grundläggande principer och samband inom struktur-och rotor-dynamik.
 • beskriva möjligheter och begränsningar i ekvationer och metoder som används inom mekanik
 • förklara orsak till vibrationer i stationära och roterande system.

2. Färdighet och förmåga.

 • skapa flerfrihetsgradsmodeller (MDOF) ur verkliga problem.
 • skapa egna program och använda färdiga simuleringsrutiner i program som t.ex Matlab för att lösa MDOF problem.
 • skapa enklare modeller för rotordynamiska problem och förstå skillnaden mellan roterande system och icke-roterande system
 • lösa och analysera analysera svåra dynamiska problem

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera rimligheten av analytiska och numeriska resultat
 • kritiskt bedöma resultat från dynamiska analyser.

Kursinnehåll

Kursen behandlar svårare dynamiska problem genom analys och simulering där simuleringsmodellerna utvecklas av studenterna och lösningar tas fram genom numeriska verktyg t ex Matlab. Innehåller är:

 • Lagranges ekvationer för dynamiska problem
 • generella egenvärdesproblem
 • strukturdynamik
 • FEM i dynamik
 • rotordynamik
 • introduktion till ickelinjär dynamik
 • samt datorövningar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs mha föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av viss teorigenomgång samt räkneövningar som kompletterar föreläsningsmomenten. Datorövningar ger dig möjlighet att själv skapa modeller och simulera problem som en ingenjör kan ställas inför.

Datorövningar redovisas i en enklare rapport.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkända datorövningar och godkänt på skriftlig tentamen. Graderingen på slutbetyget för kursen grundas på betyget på den skriftliga tentamen.


Övergångsbestämmelser

Kursen M7010T motsvarar kursen MTM173 och MTM148.


Examinator
Jan-Olov Aidanpää

Övergångsbestämmelser
Kursen M7010T motsvarar kursen MTM173

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
D J Inman, Engineering Vibration, fourth edition, Pearson education limited 2014.
Formelsamling i mekaniska svängningar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV16
0005DatorövningarU G#1.50ObligatoriskV16
0006Muntlig examinationU G#1.00ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17