Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design av dynamiska webbsystem 7,5 högskolepoäng

Design of Dynamic Web Systems
Avancerad nivå, M7011E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kunskaper i databaser (t ex D0018E - Databasteknik), datorkommunikation (t ex D0002E - Datorkommunikation) samt programmering i Java applikationer (t ex D0009E - Introduktion till programmering och D0010E - Objektorienterad programmering och design).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig breda kunskaper inom området dynamisk webbteknik samt djup kunskaper inom en del av området. Kursen innefattar databasgenererade webbsidor, teknik för överföring av data samt dynamisk interaktion mellan klient (webbläsare) och server (webbserver).

 Studenten ska kunna:

      Bygga ett dynamiskt webbsystem utifrån egna och publikt tillgängliga programmoduler.

      Skapa ett programgränssnitt för kommunikation mellan webbklient och webbserver.

      Med brett kunnande inom området webbteknik förstå samband på systemnivå och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för modern teknik för klient-server kommunikation, säker hantering av användarinformation samt användargranssnittsdesign.

      Ha en god förståelse för etiska problem kopplat till hantering av känsligt data relaterat till individer.  

     Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera webbsystem även med begränsad information. Det visas genom laboration och egenutvecklad prototyp inklusive förarbete och analys av resultat.  Kursinnehåll

Kursen innehåller en introduktion till olika webbrelaterade tekniker för att skapa dynamiska webbsystem för människa-dator interaktion och dator-dator interaktion.

Genomförande

Kursen genomförs genom att studenter arbetar i grupper om 2 för att lösa ett antal laborationsuppgifter. Studenterna ges stor frihet kring vilken teknik de vill använda för att lösa varje uppgift, och den valda tekniken diskuteras sedan vid redovisning. Nödvändiga kunskaper för att lösa uppgifterna inhämtas genom egen sökning i litteratur och på Internet. Ett antal föreläsningar kommer att ges för att introducera relevant teknik och aktuella problem. Laborationsarbetet dokumenteras via versionshanteringssystem online som används kontinuerligt under kursen.


Examination

Laborationsuppgifter, 7.5 hp


Examinator
Peter Parnes

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen gemensam tryckt kurslitteratur utan istället används resurser på Internet.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005LaborationG U 3 4 57.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21