Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad 7,5 Högskolepoäng

Geriatric care - diagnostics, treatment and care
Avancerad nivå, M7011H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad (90 hp inklusive examensarbete) samt yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 12 månaders heltidstjänstgöring.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten

•    självständigt kunna samla in, analysera och förmedla medicinsk information för diagnostik, och behandling av den äldre patienten
•    utifrån evidensbaserad kunskap och bästa beprövade erfarenhet vara väl förtrogen med och kunna redogöra för de vanligaste och allvarligaste sjukdomarnas etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering av den äldre patienten
•    kunna kritiskt formulera ett problemområde inom geriatrisk omvårdnad och kunna samla kliniska data, analysera dessa samt kunna reflektera utifrån praxis och teoretiskt perspektiv
•    vara väl förtrogen med statistiska metoder vanliga vid presentation av forskningsresultat inom geriatrisk vård


Kursinnehåll

Kursen omfattar fördjupade studier av vanliga/centrala problemområden hos den geriatriska patienten. Dessa områden studeras ur ett omvårdnads- såväl som ur ett medicinskt perspektiv. I kursen studeras även Läkemedelsbehandling och Rehabilitering av den geriatriska patienten


Genomförande
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges i samarbete med Umeå universitet på halvfart och är nätbaserad. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Studierna tar utgångspunkt i studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter inom området. Kursens uppläggning tar sin utgångspunkt i fall (cases) som på olika sätt är knutna till de geriatriska problemområden som utgör kursens huvudsakliga innehåll. En verksamhetsanknuten del ingår i kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och litteraturstudier. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. De olika arbetsformerna anpassas efter förväntade studieresultat och varierar under kursen. Kursinnehållet skall utgå från tillgänglig vetenskaplig kunskap och bästa beprövade erfarenhet.

Examination
Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av examinationsseminarium, hemtentamen och en skriftlig inlämningsuppgift.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när samtliga moment är godkända.

Övrigt
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Apoteket AB, Läkemedelsboken, Senaste upplaga : Apoteket AB : Obligatorisk
Läsanvisning: alt. Läkemedelsverket, URL: http://www.lakemedelsverket.se/lakemedelsboken
Ove Dehlin, Åke Rundgren(2007). Geriatrik 2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund : Studentlitteratur : 415 s. : ISBN: 978-91-44-03849-0 (inb.) Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
FASS, FASS Läkemedel i Sverige: Senaste utgåvan, Stockholm: LINFO: Obligatorisk
Cheryl Tatano Beck, Denise F. Polit (2010). Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 7., [updated] ed. : Philadelphia PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : cop.: xiv, 610 s. : ISBN: 978-0-7817-8153-4 (alk. paper)
Obligatorisk
Patricia A. Tabloski (2010).Gerontological nursing 2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson : xxiv, 912 s. : URL: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0827/2008039706.html
ISBN: 978-0-13-503810-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Christel Bahtsevani , Peter Stoltz , Ania Willman
Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Geriatrik och geriatrisk omvårdnad4.5U G VG
0002Geriatrisk vård, test0.0U G VG
0003Geriatrisk omvårdnad, klinisk anknytning3.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid instiutionen för Hälsovetenskap 2010-12-08

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12