KURSPLAN

Avancerad datorstödd konstruktion 7,5 Högskolepoäng

Mechanical Computer Aided Engineering
Avancerad nivå, M7011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

MTM116/M0010T Datorstödd konstruktion, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng



Mål/Förväntat studieresultat

Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • förstå grunderna i den matematiska definitionen av kurvor och ytor
 • ha en fördjupad förståelse för parametrisk modellering av CAD-modeller (solid- och ytmodeller )
 • förstå grunderna i direkteditering av CAD-modeller
 • förstå grunderna i överföring av CAD-modeller mellan olika CAD-system
 • förstå och kunna förklara vanligt förekommande geometrirelaterade problem i CAD-modeller
 • ha en fördjupad förståelse för anpassning av CAD-modeller för simulering
 • förstå hur verktyg för datorstödd konstruktion kan användas vid lagbaserad produktframtagning

2. Färdighet och förmåga

 • kunna modellera avancerade parametriska CAD-modeller (solid- och ytmodeller )
 • kunna analysera och lösa vanligt förekommande problem i CAD-modeller som härrör från bristande modelleringsteknik eller som uppkommit vid överföring mellan olika CAD-system
 • kunna använda datorstöd för lagbaserad produktutveckling – PDM/PLM
 • ha tillämpat kunskaperna i ett lagbaserat konstruktionsprojekt
 • kunna använda olika funktioner för att anpassa CAD-modeller för simulering

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha tränat sin förmåga i ingenjörsmässigt tänkande
 • ha insikt i vilka förenklingar och anpassningar av CAD-modeller som bör göras för att effektivisera analyser av mekaniska konstruktioner
 • ha givits möjlighet att utveckla förmågan till lagarbete och samverkan i grupp
 • kunna förstå behovet av ny kunskap inom datorstödd maskinkonstruktion



Kursinnehåll
 • Matematisk formulering av kurvor och ytor
 • Avancerad parametrisk modellering av CAD-modeller (solid- och ytmodeller )
 • Utbyte av geometridata mellan olika CAD-system
 • Reparation av CAD-modeller med fel som härrör från bristfällig modellering eller som uppkommit vid överföring mellan olika CAD-system
 • Anpassning av geometrimodeller för simulering
 • Datorstöd för lagbaserad produktutveckling – PDM/PLM
Kursen är en påbyggnad på MTM116/M0010T Datorstödd konstruktion.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar, och en konstruktionsuppgift.

Examination
För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter, godkänt på duggan samt godkänd konstruktionsuppgift.
Betyget grundas på skriftlig dugga och bedömning av konstruktionsuppgiften

Examinator
Peter Jeppsson

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelas under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska inlämningsuppgifter3.0TG U G#
0002Dugga 11.5TG G U 3 4 5
0003Konstruktionsuppgift med projektrapport3.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.