Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Pervasive Computing 7,5 Högskolepoäng

Pervasive Computing
Avancerad nivå, M7012E
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Introduktion till programmering (D0009E). Objektorienterad programmering och design (D0010E). Algoritmer och datastrukturer (D0012E) och Programvaruteknik (D7008E).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är studera design och implementation av pervasiva och mobila datorsystem som bygger på distribuerade tillstånd och där flertalet enheter kommunicerar med varandra (tex system baserade på sensorer och aktuatorer).

  • ·          Kunskap och förståelse

o    Visa kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp.

o    Visa kunskap om beprövade metoder och teorier för ingenjörsmässig programvaruutveckling av pervasiva och mobila system.

o    Visa insikt i forskningsfronten inom pervasiva och mobila system.

o    Visa fördjupade kunskaper inom pervasiva och mobila system.

  • ·          Färdighet och förmåga

o    Visa förmåga att med ett entrepreneuriellt förhållningssätt kritiskt och kreativt identifiera, formulera, analysera och utvärdera design och implementation av pervasiva och mobila system.

o    Visa förmåga att utifrån begränsad information kritiskt och systematiskt utforma pervasiva och mobila system genom modellering och evolutionär programvaruutveckling.

o    Visa förmåga att planera, leda och utföra grundläggande uppgifter inom utveckling av pervasiva och mobila system.

o    Visa förmåga att utveckla pervasiva och mobila system utifrån människors behov och förutsättningar inom ramen för samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

o    Visa förmåga att genom muntlig och skriftlig redovisning på engelska beskriva ett pervasivt system på ett adekvat sätt.

  • ·          Värderingsförmåga och förhållningssätt

o    Visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av pervasiva och mobila system.

o    Visa insikt i pervasiva och mobila teknikers möjligheter och begränsningar, främst avseende etiska, sociala och ekonomiska aspekter.

o    Visa insikt om och förmåga till arbete i grupp med heterogen sammansättning, i grupper om 4-5 studenter (ej fritt val av medlemmar).

o    Visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter med ett entrepreneuriellt förhållningssätt (individuellt och genom samarbete med andra).


Kursinnehåll
Kursen bygger på kursen i programvaruteknik (D7008E/SMD136) och kommer att utformas som en projektkurs där målet är att studera området genom att delta i seminarier och att i grupp utföra design och implementation av ett prototypsystem. Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på en öppen problemställning samt redovisas genom både muntlig och skriftlig presentation. Kursen innehåller även obligatorisk seminarier, inklusive egna studieuppgifter med muntlig och skriftlig presentation.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, laborationer/projektarbete, seminarier.

Examination
Seminarier, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande, muntlig och skriftlig presentation av projekt. Det slutgiltiga betydet baseras på prestation i samtliga moment.

Övrigt
Kursen ges ej varje år.

Examinator
Kåre Synnes

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Examination7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-12-17

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15