Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Brottmekanik och utmattning 7,5 högskolepoäng

Fracture mechanics and fatigue
Avancerad nivå, M7012T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Hållfasthetslära
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära eller kontinuumsmekanik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska studenten efter genomgången kurs visa:

1. Kunskap och förståelse
 
 • förklara grundläggande teorier för brottmekanik och utmattning,
 • redogöra de bakomliggande teorierna till de metoder som används vid dimensionering,
 • förklara mekanismerna för sprickpropagering,
 • förklara mekanismerna för utmattning,

2. Färdighet och förmåga

 • förmåga att dimensionera stålkonstruktioner mot brott och utmattning ,
 • förmåga att analysera risken för haveri och utmattning,
 • planera och utföra utmattningsprovning och analys,
 • analysera orsaker till haveri,
 • kommunicera erhållna resultat både i skriftlig och muntlig form,
 • utföra brottmekanisk analys och dimensionering med hjälp av handböcker av enklare sprickproblem i linjära och olinjära material,

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • bedöma orsaker till haveri,
 • värdera hur brottmekanik och utmattning påverkar människa, miljö och säkerhet,
 • reflektera vilken roll dimensionering spelar inom hållbar utveckling,
 • förklara dagens utmaningar inom brottmekanik och utmattning,

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teorier från brottmekanik och utmattning. Hur dimensionering av konstruktioner på ett systematiskt med hjälp av regler från brottmekanik och utmattning är en viktig del. Grunder för materialtestning med avseende på brottmekaniska parametrar och utmattning. Grundläggande förståelse och kunskaper från mekanik, fysik och matematik är viktiga hjälpmedel. Kursens delas in i två delar nedan

1. Brottmekanik

 • Dragprovning, Slagprovning och Brottmekaniskprovning
 • Linjär brottmekanik, brottmekanisk provning, Icke linjär brottmekanik
 • J-integralen
 • Spricktillväxt vid utmattning
 • Brott i konstruktionsstål
 • Svensk och Europeisk standard


2. Utmattning

 • Svetsförband
 • Dimensionering
 • Deformationsstyrd utmattning
 • Svensk och europeisk standard

Kursen utgör en viktig grund för dig som vill läsa vidare och arbeta inom områden där mekaniska komponenter och system ingår, t ex teknisk design, produktinnovation, maskinteknik, produktutveckling osv.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och laboration. Föreläsningarna ägnas åt teorigenomgång och övningarna åt problemlösning. Laborationen behandlar prov och utvärdering av en brottmekanisk dimensionering.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkänd laboration samt skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Examinator
Erik Olsson

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier: Läromedel för konstruktörer, LTU, KTH, Stålbyggnadsinstitutet, 2006.
Kjell Eriksson, Att konstruera med stål, modul 9, Brottmekanik
Kjell Eriksson, Att konstruera med stål, modul 8, Utmatting

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#1.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28

Reviderad
av Niklas Lehto Huvudansvarig utbildningsledare 2022-01-14