Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupningskurs i medieteknik I 7,5 Högskolepoäng

Special Studies in Media Technology I
Avancerad nivå, M7013E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom datateknik, elektronik eller automatiseringsteknik. Godkänd individuell prövning av examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.


Kursinnehåll

Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskurserna ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för system- och rymdteknik.


Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan bestå av föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier med handledningstid. Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Examinator
Kåre Synnes

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fördjupningskurserna på avancerad nivå vid System- och rymdteknik är av skiftande karaktär och kan innehålla projekt, seminarieserier, föreläsningar etc. och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examination7.5G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-12-17

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15