KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: Kardiologi 15 högskolepoäng

Medical Science: Cardiology
Avancerad nivå, M7013H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Kandidat examen från Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Sjukgymnast/Fysioterapeut-, Arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupat sina kunskaper om kardiologiska sjukdomar och kunna reflektera över evidens och aktuell forskning i ämnet och kunna visa på hur det skall tillämpas i kliniskt arbete.

Kursinnehåll

  • Cirkulationssystemets fysiologi.
  • Prevention, etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid olika hjärtsjukdomar: hjärtinsufficiens, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtarytmier, vitier, kardiomyopatier , infektioner samt inflammatoriska systemsjukdomar med kardiellt engagemang.
  • Folkhälsoaspekter vid hjärtsjukdomar
  • Medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ.
  • Aktuella fysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska diagnostiska metoder vid hjärtsjukdomar
  • EKG diagnostik
  • Farmakologi och medicinska behandlingsstrategier
  • Kirurgiska behandlingsalternativ.
  • Strategier för primär- och sekundärprevention.
  • Fördjupningsuppgift med utgångspunkt i aktuell forskning.

Genomförande
Kursen genomförs som nätbaserad distansundervisning på halvfart.Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier och arbete med studieuppgifter enskilt och i mindre studiegrupper. Undervisningens kvalitet beror i hög grad på deltagarnas sammantagna engagemang och ambitionsnivå. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till kritiskt tänkande. Aktivt deltagande vid seminarium är obligatoriskt.

Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av studieuppgifter och individuella skriftliga tentamina. Examinationsformerna kan variera.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dahlström, U., Nyström, F. & Jonasson, L. (red.) (2010). Kardiovaskulär medicin. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Insulander, P. & Jensen Urstad, M. (red.) (2015). Arytmier: mekanismer, utredning och behandling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lind, Y. & Lind, L. (2010). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber.
Wikström, G. (red.) (2014). Hjärtsvikt: fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen cirkulationsfysiologiU G VG2.00ObligatoriskH19
0002Tentamen EKG diagnostikU G VG2.50ObligatoriskH19
0003Rapport och seminarium fördjupningsuppgiftU G#4.00ObligatoriskH19
0004Tentamen kardiologiska sjukdomar del 1U G VG2.50ObligatoriskH19
0005Tentamen kardiologiska sjukdomar del 2U G VG4.00ObligatoriskH19