KURSPLAN

Psykiatri 7,5 högskolepoäng

Psychiatry
Avancerad nivå, M7015H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Yrkesexamen om 180 hp sjuksköterska, alt kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • identifiera och beskriva psykiska störningar och sjukdomar
  • identifiera och prioritera vårdbehov vid psykiska störningar och sjukdomar
  • föreslå och beskriva medicinska behandlingsalternativ vid psykiska störningar och sjukdomar
  • visa förmåga att analysera, reflektera över och medverka i planering, genomförande och utvärdering av behandling vid psykiska störningar och sjukdomar
  • redogöra för, tillämpa och reflektera över relevant lagstiftning
  • identifiera och reflektera över jämställdhetsaspekter och kulturella aspekter vid psykisk ohälsa

Kursinnehåll
Diagnostik och klassifikation
Förklaringsmodeller och behandling vid psykisk ohälsa
Psykiska störningar och sjukdomar i alla åldrar
Riskbedömningar
Kulturella aspekter vid psykisk ohälsa
Jämställdhetsaspekter vid psykisk ohälsa
Åtgärder vid akuta medicinska tillstånd i psykiatrisk vård Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, studieuppgifter och seminarier

Examination
Kursens mål examineras genom seminarier och individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen M7015H motsvarar kursen M7009H

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
American Psychiatric Association (2014). Mini-D 5: diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press.
Heise Löwgren, C (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm:Liber.
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Herlofson, J., Ekselius, L., Lundin, A., Mårtensson, B. & Åsberg, M. (red.) (2016). Psykiatri. (2 uppl.) Studentlitteratur AB
Ottosson, J-O., Ottosson, H., Ottosson, M., & Åsgård, U. (2017). Akut psykiatri. (5. uppl.) Stockholm: Liber.
Förteckning över artiklar, avhandlingar och rapporter finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium medicinsk vetenskap i psykiatrisk vårdU G#3.00ObligatoriskH20
0002Skriftlig tentamen medicinsk vetenskap i psykiatrisk vårdU G VG4.50ObligatoriskH20