KURSPLAN

Avancerade maskinelement 7,5 högskolepoäng

Advanced Machine Elements
Avancerad nivå, M7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-08-07

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kandidatexamen med huvudämne Maskinteknik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska du:

1. Kunskap och förståelse

 • Förstå utformning, funktion och grundläggande mekanismer för avancerade maskinelement som t.ex. kopplingar, planet- och snäckväxlar, tätningar och glidlager
 • Förstå utformning, funktion och grundläggande mekanismer för system av maskinelement som t.ex. transmissioner och aktuatorer (motorer).
 • Förstå hur maskinelement samverkar i system
 • Ha insikt i pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet maskinelement

2. Färdighet och förmåga

 • Kunna använda moderna matematiska modeller och verktyg för att analysera, prediktera och dimensionera maskinelement
 • Kunna välja maskinkomponenter utifrån ett energi-, miljö-, livslängds- och kostnadsperspektiv
 • Kunna dimensionera, analysera, prediktera maskinkomponenters funktion i system
 • Ha förmågan att kunna välja ut de mest passande komponenterna med hänsyn taget till maskinelementsystemets tänkta funktion och inverkan på människa, miljö, energianvändning och klimat

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Ha tränat din förmåga till ingenjörsmässigt tänkande
 • Ha förmåga att avgöra vilka förenklingar och antaganden som kan göras vid analyser av maskinelement
 • Kunna förstå behovet av ny kunskap inom maskinelement samt vilka framtida utmaningar som området står inför

Kursinnehåll
Detta är en fördjupningskurs i ämnet maskinelement. Kursen tar vid där grundläggande kurser om maskinkomponenter slutade. Detta innebär att vi i denna kurs tar upp mer avancerade aspekter av de mest vanliga maskinelementen. Maskinelement som olika transmissioner (planetväxlar, snäckväxlar, kopplingar etc.), motorer (förbrännings-, hydraul- och elmotorer), lager (rullnings- och glidlager) behandlas utifrån ett perspektiv som bland annat innefattar hållfasthet, energieffektivitet, kostnad, miljöpåverkan och livslängd.

Systemperspektivet tas också upp i kursen. Det innebär att system av maskinelement snarare än enskilda komponenter behandlas.

Det genomgripande syftet med kursen är att ge studenten tilläcklig kunskap om maskinelement och maskinsystem så att denne själv kan dimensionera och välja komponenter. Beräkningar som syftar till att göra dimensionering och val är därför centrala. Studenten får både använda färdiga beräkningsverktyg och utveckla egna.

Forskning och utveckling inom maskinelement, vid företag och universitet, belyses också.


Genomförande
Undervisningen innehåller föreläsningar och övningspass samt hemuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.

Examination
Består av tre delar. 1) Muntlig redovisning av hemuppgifter 2) skriftlig rapport samt 3) individuell muntlig examination i slutet av kursen.

Examinator
Pär Marklund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier tillgängliga via Fronter
Föreläsningarnas åhörarkopior
Webbsidor som t.ex. www.tribology-abc.com.
Följande litteratur kommer också att användas eller refereras till:
Karl-Olof Olsson, ”Maskinelement”, ISBN13 9789147052738

Eller
Eriksson et al., ”Maskinelement”, Kompendium tekniska högskolan i Luleå

Eller
Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson, Steven R. Schmid, ” Fundamentals of machine elements”, WCB/McGraw-Hill, ISBN 0256190690

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0007Muntlig examination/HemuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.