Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerade maskinelement 7,5 högskolepoäng

Advanced Machine Elements
Avancerad nivå, M7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kandidatexamen med huvudämne Maskinteknik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna…

Kunskap och förståelse

 • Förstå utformning, funktion och grundläggande mekanismer för avancerade maskinelement som t.ex. kopplingar, planet- och snäckväxlar, tätningar och glidlager
 • Förstå utformning, funktion och grundläggande mekanismer för system av maskinelement som t.ex. transmissioner och aktuatorer (motorer).
 • Förstå hur maskinelement samverkar i system
 • Ha insikt i pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet maskinelement

Färdigheter och förmåga

 • Kunna använda moderna matematiska modeller och verktyg för att analysera, prediktera och dimensionera maskinelement
 • Kunna välja maskinkomponenter utifrån ett energi-, miljö-, livslängds- och kostnadsperspektiv
 • Vara bekant med att dimensionera, analysera, prediktera maskinkomponenters funktion i system
 • Ha förmågan att kunna välja ut de mest passande komponenterna med hänsyn taget till maskinelementsystemets tänkta funktion och inverkan på människa, miljö, energianvändning och klimat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Ha tränat din förmåga till ingenjörsmässigt tänkande
 • Ha förmåga att avgöra vilka förenklingar och antaganden som kan göras vid analyser av maskinelement
 • Kunna förstå behovet av ny kunskap inom maskinelement samt vilka framtida utmaningar som området står inför

Kursinnehåll
Detta är en fördjupningskurs i ämnet maskinelement. Kursen tar vid där grundläggande kurser om maskinkomponenter slutade. Detta innebär att vi i denna kurs tar upp mer avancerade aspekter av de mest vanliga maskinelementen. Maskinelement som olika transmissioner (planetväxlar, snäckväxlar, kopplingar etc.), motorer (förbrännings-, hydraul- och elmotorer), lager (rullnings- och glidlager) behandlas utifrån ett perspektiv som bland annat innefattar hållfasthet, energieffektivitet, kostnad, miljöpåverkan och livslängd.

Systemperspektivet tas också upp i kursen. Det innebär att system av maskinelement snarare än enskilda komponenter behandlas.

Det genomgripande syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig kunskap om maskinelement och maskinsystem så att denne själv kan dimensionera och välja komponenter. Beräkningar som syftar till att göra dimensionering och val är därför centrala. Studenten får både använda färdiga beräkningsverktyg och utveckla egna.

Forskning och utveckling inom maskinelement, vid företag och universitet, belyses också.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar som antingen finns inspelade eller genomförs tillsammans med studenterna som sedan kombineras med lektioner där studenterna ges möjlighet att under handledning träna på uppgifter knutna till föreläsningarna.

Kursen är uppdelad i ett antal arbetspaket som efter föreläsningar och lektioner avslutas med en hemuppgift vilken behandlar arbetspaketet där en större problemställning av öppen karaktär ska lösas enskilt eller i mindre grupper. Hemuppgiften redovisas sedan muntligt för klassen på ett redovisningstillfälle kopplat till varje arbetspaket.

Vissa arbetspaket kompletteras även med laboration som redovisas muntligt på samma sätt som övriga teoretiska hemuppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen examineras genom betygsättning enligt betygsskala U 3 4 5 av muntliga redovisningar från hemuppgifter och laborationer, samt från en munta i slutet av kursen där studenten enskilt frågas ut av lärarna i de olika arbetspaketen. Slutbetyget räknas ut som en kombination av alla betygsatta moment i kursen. På kursens redovisningstillfällen är det obligatoriskt närvaro.

Under kursens gång finns även ett antal quizzar tillgängliga i arbetspaketen som samtliga ska vara godkända vid kursslut för att få betyg 3,4 eller 5 enligt ovanstående betygsättning av övriga kursmoment.


Examinator
Pär Marklund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier tillgängliga via kursrum i Canvas
Föreläsningarnas åhörarkopior
Webbsidor som t.ex. www.tribology-abc.com.

Följande litteratur kommer också att användas eller refereras till:
- Karl-Olof Olsson, ”Maskinelement”, ISBN13 9789147052738 , eller
- Eriksson et al., ”Maskinelement”, Kompendium tekniska högskolan i Luleå , eller
- Bernard J. Hamrock, Bo O. Jacobson, Steven R. Schmid, ” Fundamentals of machine elements”, WCB/McGraw-Hill, ISBN 0256190690.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Muntlig examination/HemuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH20
0008QuzzarU G#0.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-08-07

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17