Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriella marknader och nätverk 7,5 högskolepoäng

Industrial Markets and Networks
Avancerad nivå, M7020N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav följande kurs måste ingå: Marknadsföring, grundkurs (M0004N eller M0015N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper och förmågor i industriell marknadsföring med fokus på nätverk och relationsbyggande på industriella marknader, inköpsbeteende och marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring
2. identifiera och analysera industriella nätverk och relationer
3. analysera  inköpsbeteende på industriella marknader samt relatera detta till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
4. presentera, diskutera och rapportera lösningar på industriella marknadsföringsproblem.


Kursinnehåll
Kursens föreläsningar behandlar industriella nätverk och relationer, inköp, marknadsföring och försäljning på industriella marknader. I kursen används praktikfall och projektarbete för tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning och gruppuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I skriftligt prov examineras förmågorna att:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring
2. identifiera och analysera industriella nätverk och relationer
3. analysera inköpsbeteende på industriella marknader samt relatera detta till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
4. presentera, diskutera och rapportera lösningar på industriella marknadsföringsproblem

De två delmomenten (modulerna) betygsätts var för sig med U eller G#. Resultat från samtliga provmoment sammanvägs sedan till slutbetyg på kursen (U/3/4/5).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0005N, M0013N, M0023N, M0033N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Jeandri Robertson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Hutt, T.W. & Speh, M.D. (senaste upplagan). Business Marketing Management B2B, Cengage Learning.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G#2.50ObligatoriskH17
0003Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#5.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11