Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriella marknader och nätverk 7,5 högskolepoäng

Industrial Markets and Networks
Avancerad nivå, M7020N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Kunskaper och färdigheter inom kvalitetsutveckling, marknadsföring, organisation, ekonomistyrning och logistik motsvarande målen för Operations Management (T0008N) 7,5 hp, Kvalitetsutveckling, grundkurs (K0001N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0004N) 7,5 hp, Ledning och organisation av affärsverksamhet (E0006N) 7,5 hp, Ekonomistyrning (R0001N) 7,5 hp, Logistik 1 (T0002N) 7,5 hp och Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet (G0008N) 15 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla kunskaper och förmågor i industriell marknadsföring med fokus på nätverk och relationsbyggande på industriella marknader, inköpsbeteende och marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring
2. identifiera och analysera industriella nätverk och relationer
3. analysera  inköpsbeteende på industriella marknader samt relatera detta till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
4. presentera, diskutera och rapportera lösningar på industriella marknadsföringsproblem.


Kursinnehåll
Kursens föreläsningar behandlar industriella nätverk och relationer, inköp, marknadsföring och försäljning på industriella marknader. I kursen används praktikfall och projektarbete för tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning och gruppuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I skriftligt prov examineras förmågorna att:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
1. förklara och använda centrala begrepp inom industriell marknadsföring
2. identifiera och analysera industriella nätverk och relationer
3. analysera inköpsbeteende på industriella marknader samt relatera detta till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter
4. presentera, diskutera och rapportera lösningar på industriella marknadsföringsproblem

De två delmomenten (modulerna) betygsätts var för sig med U eller G#. Resultat från samtliga provmoment sammanvägs sedan till slutbetyg på kursen (U/3/4/5).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0005N, M0013N, M0023N, M0033N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Lars Bäckström IES-FV

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hutt, T.W. & Speh, M.D. (senaste upplagan). Business Marketing Management B2B, Cengage Learning.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G#2.50ObligatoriskH17
0003Obligatoriska uppgifter och seminarierU G#5.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17