Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sakernas Internet 7,5 Högskolepoäng

Internet of Things
Avancerad nivå, M7023E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Höst 2017 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kunskaper i nätverksprogrammering motsvarande D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten

 1. uppvisa god kunskap om den vetenskapliga grunden för Sakernas Internet inkluderande samt omfattande kunskap om implementering baserat på både teori och dess beprövade erfarenhet,
 2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper,
 3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av konstruktion av kommunicerande datorprogram samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar,
 4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap på egen hand.
 5. uppvisa förmåga att förstå och tolka samt att muntligt redogöra för vetenskapliga publikationer.

Kursinnehåll

Kursen Internet-of-Things (IoT) kommer att fokusera på fyra grundläggande ämnen: IoT tjänster och tillämpningar, IoT enheter, IoT kommunikationsinfrastruktur, och IoT Systems. IoT tjänster och tillämpningar omfattar olika tillämpningsområden inom sakernas Internet, följt av IoT enheter som fokuserar på aspekter kring avkänning, aktivering och kommunikation. IoT fusion, ledningssystem, cyberfysikaliska system, middleware och IoT relaterade moln aspekter kommer att täckas inom IoT System. IoT kommunikationsinfrastruktur fokuserar på nätverk och kommunikationsaspekter tillsammans med maskin-till-maskin kommunikation (M2M) och informations centrerade nätverk (ICN) i anslutning till sakernas Internet. Kursen kommer också kortfattat beröra säkerhets- och integritetsfrågor inom området.
Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, labbar med programmering och teoretiska inslag som kommer att bli en del av projektarbetet som sedan leder till ett seminarium med muntlig presentation. Detta kommer att innebära tidkrav samt krav på skriftliga eller muntliga redovisningar. Det blir också en skriftlig tentamen i slutet av kursen.


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg, redovisning av seminarieuppgift och obligatoriska laborationsuppgifter.

Kursmålen examineras på följande sätt:

1.      Skriftlig tentamen, laborationsuppgifter och seminarieuppgift.

2.      Laborationer (utförda i grupp).

3.      Laborationer samt skriftlig tentamen.

4.      Laborationer.

5.      Seminarium.      

       

  Examinator
  Christer Åhlund

  Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
  Meddelas senare

  Kursgivare
  Institutionen för system- och rymdteknik

  Prov
  ProvnrTypHpBetyg
  0001Laboration/projektarbete3.0U G#
  0002Inlämningsuppgift/seminarium1.5U G#
  0003Tentamen3.0G U 3 4 5

  Kursplanen fastställd
  av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

  Reviderad
  av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15