Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Simulering av tribologiska processer 7,5 högskolepoäng

Simulations in tribology
Avancerad nivå, M7024T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik, numerik, fysik, mekanik, hållfasthetslära och strömningslära.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • Ha kunskap om modeller och simuleringsmetoder inom kontaktmekanik, flöden i tunna spalter och nötning.
 • Förstå begreppet linear complementarity problem (LCP) och kopplingen till kontaktmekanik.
 • Förstå begreppet fast Fourier technique (FFT) och kopplingen till modellen för elastisk deformation.
 • Förstå begreppet finita differens metoder (FDM) och hur man kan använda dessa till att lösa partiella differentialekvationer som beskriver flöden i tunna spalter.
 • Ha kunskap om koncepten verifiering och validering i relation till vetenskapliga beräkningar.

2. Färdighet och förmåga  

 • Ha förmåga att programmera numeriska beräkningsmetoder på ett tydligt och strukturerat sätt som underlättar för simulering av fysikaliska processer, speciellt inom tribologi.
 • Kunna tillämpa LCP formuleringen för att beskriva och simulera kontaktmekaniska problem.
 • Kunna tillämpa FFT för att accelerera numerisk beräkning av integralekvationer, speciellt den som beskriver den elastiska deformationen i kontakmekanik problem.
 • Kunna tillämpa FDM för att lösa partiella differentialekvationer och då speciellt Reynolds ekvation som beskriver tryckuppbyggnad i den tunna filmen i ett glidlager.
 • Kunna formulera Archard’s nötningsekvation som ett diskret problem och lösa detta numeriskt.
 • Kunna verifiera numeriska lösningar och validera matematiska modeller.
 • Ha förmåga att använda modeller och simuleringsverktyg för att göra parameterstudier.
 • Ha utvecklat dina färdigheter i rapportskrivning på engelska samt din förmåga att presentera muntligt på engelska

3. Värderingsförmåga och förhållningsätt 

 • Kunna uppskatta relevansen av resultat framtagna mha modeller och numeriska simuleringsmetoder.
 • Bedöma simuleringsmetodernas tillförlitlighet och noggrannhet.
 • Kunna anpassa och även härleda nya modeller som lämpar sig för studier av relaterad problem inom tribologi och inom andra områden.
 • Använda vanligt förekommande modeller och simuleringsmetoder för att främja utvecklingen av maskinelement och andra applikationer med tribologiska kontakter.
Kursinnehåll
Kontaktmekanik
 • Komplementaritetsproblemet
 • Modell för elastisk deformation
 • Diskretisering av integral ekvationer (elastisk deformation)
 • Linear complementary problem (LCP) formulering av kontaktmekanikproblemet
 • Fast Fourier Techniques (FFT) för beräkning av derivator och integraler

Flöden i tunna spalter
 • Tunnfilmsapproximationen (N-S => Reynolds equation)
 • Finita differensmetoden (FDM) för varianter av Poissons ekvation, speciellt Reynolds ekvation
 • Simulering av flöden i glidlager baset på Reynolds ekvation.
 • Prediktera lastbärande förmåga (LCC) och minsta filmtjocklek med hjälp av fixpunktsmetoder (intervallhalvering, sekantmetoden och liknande)

Modellering och simulering av nötning
 • Gränsskiktssmörjning
 • Archard’s nötningslag
 • Numerisk lösningsmetod tillämpbar för beräkning av abrasiv/adhesiv nötning

Multifysikmodellering
 • COMSOL multiphysics
 • Modell inkluderande fluid struktur interaktion (FSI) i ett axialglidlager

Kursen förutsätter inte att man har läst C0004M och inte heller inriktningskursen Numerik för optimering och PDE. Erfarenhet av programmering i MATLAB är inget krav men underlättar genomförandet.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner, datorlaboration och inlämningsupgifter.

Examination
Inlämningsuppgifter avrapporterade i form av tekniska rapporter på Engelska samt genom muntlig presentation på Engelska. Alternativ examinationsform kan bli aktuell.

Examinator
Andreas Almqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Scientific Computing with applications in Tribology tillgängligt i DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-72934

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskH14
0003Muntlig examination/alternativ examinationG U 3 4 52.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-11-05