KURSPLAN

Design av smorda kontakter 15 Högskolepoäng

Design of lubricated contacts
Avancerad nivå, M7025T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i maskinteknik , materialvetenskap och teknik , fysik , matematik och maskinelement


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse 
Studenten ska: 

 • Förstå betydelsen av tribologi i utformningen av smorda kontakter
 • Kunna arbeta och tänka på ett ingenjörsmässigt sätt
 • Tränas i ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande från idé till drifttagning med fokus på Tribologiska utmaningar i olika tillämpningar
 • Få bättre insikt i grundforskning eller/or tillämpad forsknings forskningsområden projekt vid avdelningen för Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik.
 • Utveckla god erfarenhet av större utvecklingsprojekt bestående av flera samverkande delprojekt


2. Färdighet och förmåga 
Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat: 

 • Förstå mer avancerade forskningsfrågor och kunna vara ansvarig för mindre forskningsprojekt
 • Tillämpa tillgängliga tribologiska kunskaper, modeller och experimentella metoder inom analys, design och optimering av smorda kontakter
 • Få erfarenhet av båda arbeta på egen hand och/eller samarbete med doktorander/företagspartner
 • Skapa ny tribologisk kunskap och ta fram, mekanismkartor, modeller eller simulerade tekniker som möjliggör analys, design och optimering av smorda kontakter
 • Kunna skriva tekniska rapporter/vetenskapliga manus enligt givna instruktioner
 • Kunna presentera och förklara sina forskningsresultat framför Tribologi experter


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska: 

 • Få inblick i ingenjörens roll i samhället samt etiska aspekter på ingenjörsarbete
 • Kritiskt bedöma riktigheten och relevansen av tillgänglig tribologisk kunskap, t.ex. forskningsartiklar och rapporter

Kursinnehåll
 • arbeta med projekt (antingen enskilt eller i grupp)
 • Särskilda föreläsningar avseende projektaktiviteter vid behov

Genomförande
Projektarbetet kommer att utföras av studenter (individuellt eller i små grupper) som övervakas av seniora forskare. Projektarbetet kan innehålla analytiska och/eller experimentella metoder och tekniker. Vissa föreläsningar kan också ges vid behov beroende på vilken typ av projekt som genomförs.

Examination
Studenten kommer att utvärderas på följande moment:
 • Bedömning av delårsrapport
 • Slutpresentation av projektets resultat och diskussion
 • Omfattning och kvalitet på det arbete som utförts vilket ska framgå av den skriftliga rapporten
Baserat på dessa moment kommer studenten att få betyget godkänd eller underkänd.

Examinator
Nazanin Emami

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tribology och maskinelement designrelaterade böcker , monografier , tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar .

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete och rapport12.0TG G U 3 4 5
0002Slutlig presentation2.0TG U G#
0003Delårsrapport bedömning1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.