Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs Maskinteknik I 15 högskolepoäng

Project course Mechanical Engineering I
Avancerad nivå, M7026T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Avklarade kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom maskinteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall fördjupa sig inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Detta innebär att:
  • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet maskinteknik.  
  • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
  • Välja och motivera metod för studien.
  • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
  • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
  • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- , utvecklings- eller utredningsarbete.
  • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Övrigt
Av examinator och huvudutbildningsledare godkänd ansökan görs direkt till berörd institution på därav avsedd blankett.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen är projektberoende och tas fram i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 515.00ObligatoriskV15Ja

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-06-10

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-19