KURSPLAN

SIRIUS - Tillämpad produktsimulering 22,5 högskolepoäng

SIRIUS - Applied product simulation
Avancerad nivå, M7029T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Tillgodogjorda kurser omfattande 180 HP med tillräckligt djup inom ämnesområden som bedöms viktiga för det produktsimuleringsprojekt i vilket deltagaren ämnar delta. Kurser/kunskaper i beräkningsteknik för produktutveckling motsvarande innehållet i M7027M, C7005M och M7009T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursdeltagaren ska förvärva, tillämpa och integrera kunskap som är central för en beräkningsingenjör inom maskinteknik i modern tillverkande industri. Studenterna förvärvar främst kunskap inom numeriska beräkningar, finita element metoden för mekaniska system, optimering, datorstödd maskinkonstruktion, strömningsberäkningar, dynamik, dimensionering samt utmattning. Kursens produktutvecklingsprojekt utförs i nära samarbete med industriföretag. Kursdeltagaren ingår i ett team som tillsammans med handledare från både företag och universitet arbetar med hela produktutvecklingskedjan från idé till färdig produkt. Efter avslutad kurs ska studenten

1. Kunskap och förståelse
 •  inneha befästade och fördjupade kunskaper i numerisk analys av maskintekniska problem
 • visa fördjupad förmåga att effektivt använda datorer, program och vetenskapligt arbete samt ha kunskap i att kombinera kunskap och färdigheter från olika ämnesområden.
 • ha kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete i eller mellan ämnesområdena hållfasthetslära, optimering, dynamik, konstruktion, produktutveckling, produktionsutveckling, samt strömningsläras med tillämpningar inom maskinteknik.
 • Ha kunskap om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) inom området maskinteknik, hur dessa aspekter relaterat till samhället samt forskning som adresserar dessa utmaningar.
2. Färdighet och förmåga
 • analysera mekaniska problem med numeriska metoder
 • inneha förmåga att analysera mekaniska problem
 • förstå olika last- och randvillkor
 • kombinera olika datorverktyg för att lösa komplexa problem
 • känna ökad erfarenhet av arbete i grupp samt rapportskrivning
 • känna ökad erfarenhet av arbete med andra yrkesgrupper
 • känna ökad erfarenhet av att presentera på engelska/svenska
 • kunna dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektets lärandeprocess
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förstå hur numeriska metoder kan användas för dimensionering och produktutveckling
 • förstå vilken roll numeriska metoder spelar inom hållbar utveckling
 • känna till dagens utmaningar inom numeriska simulering inom produktutveckling
 • applicera nya kunskap inom tillämpande beräkningar på framtida produktutvecklingsprojekt såväl som i det egna specifika projektet
 • känna ökad erfarenhet av ingenjörsmässiga bedömningar samt identifiering och formulering av problemställningar
 • Visa förmåga att kunna värdera vilken betydelse olika hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) har vid genomförande av produktframtagningsprojekt inom maskinteknik.

Kursinnehåll
Kursen genomförs i samverkan med M7017T (Sirius – Kreativ produktframtagning) och T7026T (Sirius - Integrerad produktionsutveckling) och innehåller utförande av produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt (eller prototyp, virtuell prototyp) i samarbete med industripartners i syfte att deltagarna ska få kunskap och erfarenheter i dagens och framtidens sätt att bedriva integrerad produktutveckling.

Genomförande
Inom kursen genomförs normalt 3-6 projekt med 4-12 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produktutvecklingsprojekt.

Examination
Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, individuella loggböcker, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och i förekomna fall vid det medverkande industriföretaget. Dessutom genomför lärargruppen muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka är betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till produktutvecklingsprojektet.

Övrigt
Canvas används för intern och extern kommunikation. Studior och arbetsplatser fördistansöverbryggande arbete används också internt och för samarbete med industripartners. Kunskaper rörande numeriska beräkningar, finita element metoden, optimering och maskinkonstruktion är mycket viktigt. Dessutom är kunskaper i hållfasthetslära, dynamik, utmattning, strömningsberäkningar samt att kunna skapa numeriska beräkningsmodeller och analysera resultat som kan användas i beslutsprocesser önskvärda. Kursen kräver att studenten självständigt och i grupp kan lösa problem samt planera och genomföra samtliga faser i ett produktutvecklingsprojekt eller liknande projekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.ptimering och maskinkonstruktion är mycket viktigt. Dessutom är kunskaper i hållfasthetslära, dynamik, utmattning, strömningsberäkningar samt att kunna skapa numeriska beräkningsmodeller och analysera resultat som kan användas i beslutsprocesser önskvärda. Kursen kräver att studenten självständigt och i grupp kan lösa problem samt planera och genomföra samtliga faser i ett produktutvecklingsprojekt eller liknande projekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.
 
Kan inte ingå i examen tillsammans med M7017T eller T7026T.

Examinator
Pär Jonsén

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 522.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.