Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Olinjär kontinuumsmekanik för finita elementanalys 7,5 högskolepoäng

Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis
Avancerad nivå, M7031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och strömningslära, exempelvis M0011T Hållfasthetslära och F7016T Strömningsmekanik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

1. Kunskap och förståelse

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i kontinuumsmekanik för tillämpning i numeriska metoder inom  hållfasthetsläran och strömningsläran.

2. Färdighet och förmåga

Kursen ger förståelse för avancerade numeriska metoder och de kunskaper, begrepp och matematiska formuleringar och verktyg som behövs för att kunna använda, förstå och utveckla avancerade finita elementmetoder för olinjära problem med stora deformationer.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Målet är att deltagarna ska få en insikt i de begränsningar och möjligheter som de själva har med de kunskaper och färdigheter inom området som de har förvärvat i sin utbildning.


Kursinnehåll

- Introduktion, olinjära beräkningsmetoder
- Grundläggande matematiska begrepp, vektor- och tensoranalys
- Analys av 3-dimensionella fackverk
- Kinematik, deformation och töjning
- Spänning och jämvikt
- Hyperelasticitet, materialmodeller
- Tillämpningar inom strömningsmekaniken


Genomförande
Undervisningen omfattar föreläsningar och övningar. Föreläsningarna ägnas åt teorigenomgång och övningarna åt problemlösning.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt obligatorika uppgifter.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F7023T

Examinator
Jörgen Kajberg

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
J. Bonet, J.G. Antonio and R.D. Wood, Nonlinear Solid Mechanics for Finite Element Analysis: Statics, Cambridge University Press, 2016, ISBN-978-1-107-11579-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH18
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14