KURSPLAN

Examensarbete, master företagsekonomi, internationell affärsverksamhet 30 Högskolepoäng

Master Thesis, Business administration, international business
Avancerad nivå, M7032N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng från masterprogrammet Internationell Affärsverksamhet eller motsvarande inklusive kursen M7035N Marknadsundersökningar för affärsbeslut 7.5 hp eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom området internationell affärsverksamhet.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området internationell affärsverksamhet
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Behandla olika teoribildningar inom området på en avancerad nivå
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera sitt resultat
 • På ett konstruktivt och vetenskapligt sätt kunna förklara och motivera sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Den totala arbetsinsatsen skall motsvara 20 veckors heltidsarbete per student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom området internationell affärsverksamhet med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av seminarier och individuell handledning. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av två terminer efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området internationell affärsverksamhet
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Behandla olika teoribildningar inom området på en avancerad nivå
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt


Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:

 • Muntligt kommunicera sina resultat
 • På ett konstruktivt och vetenskapligt sätt kunna förklara och motivera sina resultat


Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:

 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetet skrivs på engelska. Handledare utses av utbildningsledare i samråd med examinator.

Examinator
Maria Ek-Styvén

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur görs av studenten i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Start av examensarbete0.0U G#
0003Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0004Muntlig presentation0.0U G#
0005Godkänd rapport30.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »