KURSPLAN

Marknadsundersökningar för affärsbeslut 7,5 högskolepoäng

Market Research for Business Decisions
Avancerad nivå, M7035N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod, statistik och marknadsföring, t ex kurserna G0006N Vetenskaplig metod, M0015N Marknadsföring, grundkurs och S0004M Statistik 1: undersökningsmetodik eller S0001M Matematisk statistik. Sökande ska ha goda kunskaper i engelska.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•    Formulera och precisera affärsproblem där marknadsundersökningar kan användas som en lösning
•    Beskriva, förklara och välja mellan olika metoder för marknadsundersökningar, samt motivera och förklara hur ett affärsproblem kan lösas med hjälp av valda metoder
•    Utveckla ett instrument för insamling av kvantitativa data
•    Ge konstruktiv feedback på instrument för datainsamling
•    Genomföra en fokusgrupp samt en kvantitativ studie för att lösa ett affärsproblem
•    Analysera kvantitativa data med hjälp av statistiska tekniker
•    Dra relevanta slutsatser baserat på resultat från en marknadsundersökning och utifrån detta ge rekommendationer till affärsbeslut
•    Tydligt kommunicera undersökningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt
•    Visa förståelse för begränsningarna och bedöma kvaliteten på marknadsundersökningar
•    Planera och genomföra ett projekt inom givna tidsramar

Kursinnehåll
Kursen behandlar marknadsinformationens roll i företag och hur marknadsundersökningar kan användas vid affärsbeslut. Hela processen från formulering av affärsproblemet till kommunikation av undersökningsresultaten studeras och övas. Särskilt fokus läggs på kvantitativ metod och statistisk analys, för vilken studenterna använder programmet SPSS..

Genomförande
Kursen består av lektioner, seminarier, övningar och ett större projektarbete där studenterna tränar sin förmåga att planera och genomföra marknadsundersökningar. Projektet utförs åt, och presenteras för, en klient; dvs. ett utomstående företag/organisation. Kursen genomförs på engelska.

Examination
Studenterna ska i obligatoriska uppgifter visa att de kan:
•    Formulera och precisera affärsproblem där marknadsundersökningar kan användas som en lösning
•    Beskriva, förklara och välja mellan olika metoder för marknadsundersökningar
•    Motivera och förklara hur ett affärsproblem kan lösas med hjälp av valda metoder
•    Utveckla ett instrument för insamling av kvantitativa data
•    Ge konstruktiv feedback på instrument för datainsamling
•    Visa förståelse för begränsningarna och bedöma kvaliteteten på marknadsundersökningar

Studenterna ska i projektarbete visa att de kan:

•    Formulera och precisera affärsproblem där marknadsundersökningar kan användas som en lösning
•    Beskriva och förklara vald metod för marknadsundersökningen, samt motivera och förklara hur ett affärsproblem kan lösas med hjälp av den valda metoden
•    Utveckla ett instrument för insamling av kvantitativa data
•    Genomföra en fokusgrupp samt en kvantitativ studie för att lösa ett affärsproblem
•    Analysera kvantitativa data med hjälp av statistiska tekniker
•    Dra relevanta slutsatser baserat på resultat från en marknadsundersökning och utifrån detta ge rekommendationer till affärsbeslut
•    Tydligt kommunicera undersökningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt
•    Visa förståelse för begränsningarna och bedöma kvaliteteten på marknadsundersökningen
•    Planera och genomföra ett projekt inom givna  tidsramar

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Ek Styvén

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad kurslitteratur:
Shiu, E., Hair, J., Bush, R. & Ortinau, D. (senaste upplagan), Marketing Research, European ed., McGraw-Hill

Det är också möjligt att välja andra böcker om marknadsundersökningar, t.ex. en av följande:
Malhotra, N.K., Marketing Research, Pearson
Malhotra, N.K., Birks, D.F. & Wills, P., Marketing Research, Pearson
McGivern, Y., The Practice of Market Research, Pearson

Utöver detta rekommenderas följande böcker:
De Vaus, D., Analyzing Social Science Data, SAGE Publications
Pallant, J., The SPSS Survival Manual, McGraw-Hill

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteU G VG *6.00ObligatoriskH15
0003Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.