Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Cross-cultural management 7,5 högskolepoäng

Cross-cultural management
Avancerad nivå, M7038N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 inom företagsekonomi eller motsvarande. Företagsekonomi kan motsvaras av kvalificerad yrkeserfarenhet, minst 4 år, på ledningsnivå inkluderande ekonomiskt ansvar (ska styrkas med intyg). Sökande ska ha goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. beskriva och förklara begrepp, teorier och modeller inom området cross-cultural management
2. kritiskt reflektera över begrepp, teorier och modeller inom området cross-cultural management
3. beskriva och kritiskt analysera internationella organisationers agerande på tvärkulturella marknader, med ett särskilt fokus på jämställdhetsfrågor
4. analysera och förklara hur internationella organisationer som agerar på tvärkulturella marknader kan organiseras och ledas
5. söka, sammanfatta och analysera vetenskapliga artiklar relevanta för cross-cultural management
6. utforma, genomföra och med god skriftlig standard rapportera en vetenskaplig studie av ett avgränsat ämne inom området cross-cultural management
7. muntligt presentera forskningsresultat 

Kursinnehåll
Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, internationella organisationers agerande och tillämpning av  management i en tvärkulturell kontext. Vidare behandlas kommunikation mellan kulturer, motivation, ledarskap, beslutsfattande  och jämställdhet. Kursen diskuterar också hur man kan organisera mänskliga resurser i olika regioner i världen i tvärkulturella team.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter samt gruppuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenterna ska i ett muntligt prov visa att de kan::
1. beskriva och förklara begrepp, teorier och modeller inom området cross-cultural management

Studenterna ska i individuella uppgifter visa att de kan:
2. kritiskt reflektera över begrepp, teorier och modeller inom området cross-cultural management

Studenterna ska i gruppuppgifter och seminarier visa att de kan:
3. beskriva och kritiskt analysera internationella organisationers agerande på tvärkulturella marknader, med ett särskilt fokus på jämställdhetsfrågor
4. analysera och förklara hur internationella organisationer som agerar på tvärkulturella marknader kan organiseras och ledas
5. söka, sammanfatta och analysera vetenskapliga artiklar relevanta för cross-cultural management
6. utforma, genomföra och med god skriftlig standard rapportera en vetenskaplig studie av ett avgränsat ämne inom området cross-cultural management
7. muntligt presentera forskningsresultat

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lars Bäckström IES-FV

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Thomas, D.C. & Peterson, M.F. (senaste upplagan), Cross-Cultural Management: Essential concepts, Sage.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig tentamenU G#3.00ObligatoriskH21
0003Individuella uppgifterU G#1.50ObligatoriskH21
0004Gruppuppgifter och seminarierU G VG *3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17