Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsförlagd projektkurs internationell affärsverksamhet 15 Högskolepoäng

Organisation based project in international business
Avancerad nivå, M7040N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

För antagning krävs kandidatexamen samt minst 15 hp fullgjorda kurser inom masterprogrammet Internationell affärsverksamhet. Antagning till kursen kräver också att studenten upprättar en studieplan tillsammans med företaget/organisationen där den verksamhetsförlagda utbildningen sker. Denna studieplan ska godkännas av lärosätet innan slutgiltig antagning sker.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv som ekonom genom att ge en inblick i arbetsinnehåll och -metoder på en arbetsplats i Sverige eller utomlands.

Studenten ska efter kursen kunna:
 • visa goda kunskaper och inblick i ekonomiarbete i praktiken
 • etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om arbetsuppgifter
 • tillämpa företagsekonomisk teori för avancerad analys och problemlösning i en reell situation
 • överföra teoretisk kunskap till företagare och andra intressenter
 • värdera de egna kunskaperna vad gäller företagsekonomisk teori och modeller och vilka ytterligare kunskaper som behövs
 • bedöma modeller och teorier som är lämpliga att använda i olika problemsituationer, samt avgöra om ytterligare alternativ behövs
 • förstå modellers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk tillämpning

Kursinnehåll
Utbildningen i företaget/organisationen ska svara mot företagets/organisationens verksamhet så att studenten får en inblick i relevanta arbetsuppgifter som förekommer för en företagsekonom. Detta innebär att kursen innehåller följande:
 • kursen inleds med att skapa kontakter med företaget/organisationen
 • studenten lär känna företaget/organisationen och dess verksamhet
 • när nödvändig kunskap har inhämtats ska studenten delta i verksamheten under överinseende av företagets/organisationens handledare
 • med ökande självständighet ska studenten vid kursens slut ha utvecklat förmågan att självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter

Genomförande
Undervisningen leds av utsedd/utsedda handledare på VFU-företaget/-organisationen i samråd med universitetets ansvarige handledare. För att kunna bli godkänd på kursen krävs att studenten ska ha deltagit i arbetet på VFU-företaget/-organisationen under minst åttio (80) procent av den i studieplanen angivna tiden på företaget/organisationen. Obligatorisk rapportering till handledaren på lärosätet ska göras i form av "loggbok" samt slutrapport.

Kursen kan endast erbjudas under förutsättning att godkänt företag/organisation för kursen finns. Studenten ansvarar själv för att kontakta ett företag/en organisation och träffa överenskommelse om arbetsuppgifter.

Examination
Studenten ska genom en godkänd studieplan visa att hen kan:
 • etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om arbetsuppgifter

Studenten ska genom en loggbok och slutrapport visa att hen:
 • har goda kunskaper och inblick i ekonomiarbete i praktiken
 • kan tillämpa företagsekonomisk teori för avancerad analys och problemlösning i en reell situation
 • kan överföra teoretisk kunskap till företagare och andra intressenter
 • kan värdera de egna kunskaperna vad gäller företagsekonomisk teori och modeller, och vilka ytterligare kunskaper som behövs
 • kan bedöma modeller och teorier som är lämpliga att använda i olika problemsituationer, samt avgöra om ytterligare alternativ behövs
 • kan förstå modellers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk tillämpning

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Ek-Styvén

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Bestäms individuellt och ska godkännas av universitetets handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatorisk uppgift15.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15