Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Interprofessionella aspekter på diagnostik och behandling av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 högskolepoäng

Interprofessional aspects of diagnosis and treatment of asthma, allergy and chronic obstructive pulmonary disease
Avancerad nivå, M7084H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Yrkesexamen om 180hp från sjuksköterske-, fysioterapeut/sjukgymnast-, arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning. alternativ kandidat-examen omvårdnad-, fysioterapi/sjukgymnastik, -arbetsterapi eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och färdigheter inom  diagnostik, behandling och uppföljning av personer med astma, allergi och KOL. Studenterna ska även ha vidareutvecklat sin förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård samt teamarbete inom lungsjukvård. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

 • Redogöra och reflektera över förekomst och orsakssamband för uppkomst av astma, allergi och KOL.
 • Beskriva immunologiska mekanismer vid allergisjukdom.
 • Redogöra, och motivera för diagnostiska metoder vid astma, allergi och KOL.
 • Redogöra och motivera för farmakologiska- och icke farmakologiska behandlingsstrategier vid astma, allergi och KOL.
 • Redogöra utifrån den egna professionen för innehåll, planering och genomförande av arbetet med en astma, allergi och KOL-mottagning. 

Färdighet och förmågor

 • Att kunna systematiskt söka, kritiskt granska samt referera till vetenskaplig litteratur inom området.
 • Att självständigt kunna tillämpa nationella och internationella vård- och behandlingsrekommendationer.
 • Att självständigt kunna utföra, tolka och dokumentera screening och diagnostiska tester som FEV1/FEV6-mätning, Peak Expiratory Flow (PEF)-mätning och dynamisk spirometri
 • Att självständigt kunna ge personcentrarad patientutbildning, stöd till egenvård och stöd till livsstilsförändring, samt kunna utvärdera behandlingsmål.
 • Att självständigt kunna identifiera behov av interprofessionell samverkan.
 • Att kunna planera, utvärdera samt rapportera kvalitets- och förbättringsarbete. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt avseende

 • Värdera om vården av personer med astma, allergi och KOL bedrivs evidensbaserat.
 • Reflektera över konsekvenser av astma, allergi och KOL på individ- och samhällsnivå.

Kursinnehåll
Kursen är indelad i två moment: 

1)    Förekomst och diagnostik vid astma, allergi och KOL, 6.0 hp

I momentet behandlas astma, allergi och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av sjukdomarna samt möjlighet till prevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp. Momentet innefattar även respirationsfysiologi, diagnostik, differentialdiagnostik, samsjuklighet, utredningar, adekvata undersökningar och tester som FEV1/FEV6-mätning, PEF-mätning, dynamisk spirometri samt allergidiagnostik. Även aktuella symtomformulär ses över. 

2)    Farmakologisk- och icke-farmakologisk behandling vid astma, allergi och KOL, 9.0 hp

I momentet behandlas både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling och här ingår även patientutbildning, stöd till egenvård samt personcentrerad vård. Delmomentet avslutas med ett fördjupningsarbete i form av ett förbättringsarbete eller en mindre litteraturöversikt med bas i den egna professionen, eller med interprofessionell inriktning


Genomförande
Kursaktiviteterna grundar sig på ett aktivt kunskapssökande av studenten. Som stöd i lärandeprocessen anordnas webbaserade föreläsningar samt seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriska. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Examination
För att visa upp sin kunskap kommer studenterna att examineras på följande: 
 1. En skriftlig individuell hemtentamen som innefattar respirationsfysiologi, immunologi, epidemiologi, diagnostik och differentialdiagnostik.
 2. Utförande och tolkning av spirometri.
 3. En skriftlig individull hemtentamen som innefattar farmakologisk och icke-farmakologisk behandling.
 4. Seminarier via Zoom som innefattar diskussioner om begrepp i relation till astma-, allergi- och KOL-mottagning.
 5. Ett evidensbaserat förbättringsarbete som utgår från ett personcentrarat förhållningssätt med syfte att stärka förmågan till egenvård hos      personer med astma, allergi eller KOL. Uppgiften kan utföras i par och redovisas både muntligt och skriftligt via opponent- och respondentskap vid seminarium som utförs i zoom.

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hedlin, G & Larsson, K. (2009). Allergi och astma. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, K. (2014). KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Lund: Studentlitteratur.
Läkemedelsverket. (2015). Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation. https://lakemedelsverket.se/astma
Läkemedelsverket. (2015). Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation. https://lakemedelsverket.se/KOL
Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. www.socialstyrelsen.se

Fler vetenskapliga artiklar tillkommer.

Referenslitteratur:
Ekman, I. et al. (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård; från filosofi till praktik. Lund: Liber.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001HemtentamenU G#4.00ObligatoriskV21
0002Utförande och tolkning av spirometriU G#2.00ObligatoriskV21
0003HemtentamenU G#3.00ObligatoriskV21
0004SeminariumU G#2.00ObligatoriskV21
0005Evidensbaserat förbättringsarbete med muntlig och skriftlig redovisningU G#4.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21