Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik för grundlärare 4-6, del 2 15 högskolepoäng

Mathematics for Compulsory School Teachers 4-6, part 2
Grundnivå, N0002P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0016P VFU 2, grundlärare 4-6 U0019P Matematik för grundlärare 4-6, del 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 
• använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer som berörs i kursen, 
• lösa problem med ett matematiskt innehåll som berörs i kursen samt presentera och diskutera lösningen, 
• förklara skillnader mellan olika former av matematisk argumentation samt kunna genomföra och presentera enklare bevisföring, 
• analysera och problematisera verktyg för lärande i matematik.
• använda programmering och tekniska hjälpmedel som verktyg i arbetet med matematiken, 
• problematisera matematikens språkliga kvalitéer och dess konsekvenser för lärande i matematik.
• omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om dokumentation, analys och bedömning av elevers matematiska förmågor.


Kursinnehåll

Matematiska förmågor.
Teorier om elevers lärande i matematik.
Problemlösning som verktyg för undervisning och en förmåga.
Kunskap om läroplansteoretiska och didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv.
Bedömning i matematik ur lärar-, elev- och undervisningsperspektiv.
Digitala och analoga verktyg för undervisning i matematik, inklusive läromedelsanalys.
Programmering som verktyg för matematikinlärning
Följande matematiska områden behandlas i kursen: Matematiska samband, Grundläggande algebra, Geometri, Kombinatorik, Statistik, Sannolikhet och Talteori.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Lärandeaktiviteter i kursen består av föreläsningar och lektioner, gruppövningar, seminarier och individuella studier av litteratur och artiklar. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftlig tentamen, individuella skriftliga kursuppgifter. I den skriftliga tentamen examineras mål 1-3, de övriga målen examineras genom skriftliga individuella uppgifter.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.  


Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund Boistrup, L, (2013) Bedömning i matematik pågår. Liber
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2015). Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-6. Malmö: Gleerups Utbildning.
Helenius, O. Johansson, M. (2018). Att bli lärare i matematik. Liber.
Läroplanen för grundskolan
Ytterligare artiklar och utdrag kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004TentamenU G VG7.00ObligatoriskV20
0005Kursuppgifter AU G VG4.00ObligatoriskV20
0006Kursuppgifter BU G VG4.00ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10