Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete nationalekonomi, kandidat 15 Högskolepoäng

Economics, Advanced Level, Thesis
Grundnivå, N0003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

N0004N Resursfördelningsteori, N0028N Ekonometri eller motsvarandeMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en verksamhet som nationalekonom.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

•    Formulera en relevant problemställning inom ämnesområdet nationalekonomi.
•    Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
•    Behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå.
•    Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet.
•    Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
•    Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
•    På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen.
•    Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
•    Försvara och diskutera sina resultat utifrån olika perspektiv.
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom nationalekonomi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria (PM) där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Både det första PM:et och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Var student ska sedan individuellt eller tillsammans med en annan student skriva en uppsats och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder.

Examination
I den skriftliga rapporten och ska studenten kunna:
•    Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställningen.
•    Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas för den egna studien.
•    Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat.
•    Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen.
•    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen.
•    Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
•    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat.
•    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.

Vid den muntliga presentationen och oppositionen ska studenten kunna:
•    Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper.
•    Försvara sina resultat.

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
•    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Patrik Söderholm

Övergångsbestämmelser
Kursen N0003N motsvarar kursen IEN310

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestäms i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14