KURSPLAN

Nationalekonomi, Resursfördelningsteori 7,5 högskolepoäng

Microeconomics, I
Grundnivå, N0004N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) och Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer (N0005N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
a. Redogöra för och utvärdera centrala antaganden inom konsumtions- och produktionsteori.
b. Matematiskt och grafiskt härleda såväl den okompenserade som den kompenserade efterfrågefunktionen, vid specifika nyttofunktioner och given budget.
d. Analysera hur efterfrågan påverkas av förändringar i någon av dess förklaringsfaktorer.
e. Analysera hur osäkerhet, informationsbrist och informationsassymetrier påverkar efterfrågan.
f. Matematiskt och grafiskt härleda företagets utbudsfunktion under fullständig konkurrens, vid specifika produktionsfunktioner och given kostnadsstruktur.
g. Analysera hur utbudet påverkas av förändringar i någon av dess förklaringsfaktorer.
h. Med hjälp av komparativ statik analysera företagets prissättning på kort och lång sikt både under fullständig konkurrens och under monopol, i en partiell jämviktsmodell.
i. Med hjälp av komparativ statik analysera olika välfärdsfrågor i en allmän jämviktsmodell. ,
j. Matematiskt och grafiskt härleda utbuds- och efterfrågefunktionen på arbetskraft.
k. Diskutera och kritiskt förhålla sig till innehållet i vetenskapliga artiklar inom området.

Kursinnehåll
Konsumtionsteori
 • Preferenser och nytta
 • Nyttomaximerande val
 • Inkomst- och substitutionseffekter
 • Efterfrågeförhållanden mellan varor
 • Osäkerhet, information samt informationsassymetrier
Produktionsteori
 • Produktionsfunktioner
 • Kostnadsfunktioner
 • Vinstmaximering
Marknader
 • Partiell jämvikt under fullständig konkurrens
 • Monopolmarknader
 • Allmän jämvikt och välfärdsteori
 • Prissättning på arbetsmarknaden

Genomförande
Undervisningen ges i form av lektioner och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen, motsvarande 6 hp. På tentamen ges betyget VG, G eller U. Den skriftliga tentamen examinerar i huvudsak målen a-j. ovan. Vidare genomförs seminarier motsvarande 1,5 hp, där vetenskapliga artiklar behandlas. På seminarierna ges betyget G eller U. Seminarierna examinerar i huvudsak målet k. ovan.  Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen. På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Notera att den här kursen inte kan ingå i examen tillsammans med N7005N Resursfördelningsteori II.

Examinator
Jesper Stage

Övergångsbestämmelser
Kursen N0004N motsvarar kursen IEN319

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nicholson, W. & Snyder, C., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Senaste upplagan.

Vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G VG *6.00ObligatoriskV10
0004SeminarierU G#1.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.