Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematikdidaktik för ämneslärare 2 7,5 högskolepoäng

Didactics of Mathematics 2
Grundnivå, N0007P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ingår i huvudområde
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande Matematikdidaktik för ämneslärare 1, ( N0006P 7,5 Hp).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall utveckla kunskap om olika metoder och teorier om matematikundervisning. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

  • beskriva olika metoder för att undervisa matematik
  • beskriva och analysera några sätt att hantera elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig matematikundervisning,
  • genomföra laborativa och kollaborativa undervisningsexperiment,
  • behandla problem med matematiskt innehåll,
  • använda programmering som verktyg i matematikundervisning,
  • utvärdera läromedel och läroplan utifrån matematikdidaktiska forskningsresultat. 

Kursinnehåll

Olika teorier om matematikundervisning såsom variationsteori och Talls och Vinners teori om begreppsdefinition och begreppsbild. Bevisföring och problemlösning som undervisningsmetod. Laborativ och kollaborativ undervisning i matematik. Resultat av empiriska studier om lärande och läromedel i matematik. Styrdokument och lärandemiljöer som lägger grund för och främjar elevers kunskapsutveckling i matematik. Programmering och olika tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen.


Genomförande

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier samt uppgifter som kan utföras individuellt och i grupp. 


Examination

Examination sker genom individuella skriftliga kursuppgifter och projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. Obligatoriskt deltagande i vissa moment. För att få väl godkänd på kursen krävs betyg VG på provnummer 0001. 


Examinator
Timo Tossavainen

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Johansson, I. (2014). Variationsteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090498.
Petersson, H. (2016). Problemlösningens grunder. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144112992.
Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Göteborg: NCM forskningsöversikt. ISBN: 9789185143160.
Relevanta artiklar inom matematikdidaktik tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter, skriftligaU G VG *4.00ObligatoriskH18
0002ProjektarbeteU G#3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17