Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematikdidaktik för ämneslärare 2 7,5 högskolepoäng

Didactics of Mathematics 2
Grundnivå, N0007P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ingår i huvudområde
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande Matematikdidaktik för ämneslärare 1, ( N0006P 7,5 Hp).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisning med hjälp av olika metoder och teorier om matematikundervisning. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: 

  • planera och genomföra korta undervisningsaktiviteter i matematik med utgångspunkt i styrdokument, ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper,
  • beskriva och analysera några sätt att hantera elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig matematikundervisning,
  • redogöra för metoder och tillvägagångssätt till summativ och formativ bedömning i matematik
  • behandla problem med matematiskt innehåll, 
  • använda problemlösning, programmering och bevisföring som verktyg i matematikundervisning

Kursinnehåll

Olika teorier om matematikundervisning såsom variationsteori och sociomatematiska normer. Problemlösning som undervisningsmetod. Laborativ och kollaborativ undervisning i matematik. Bedömning och feedback i matematik. Digitala kompetenser inom matematik såsom datalogiskt tänkande och programmering. Resultat av empiriska studier om lärande och läromedel i matematik


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier samt uppgifter som kan utföras individuellt och i grupp.  Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom individuella skriftliga kursuppgifter och projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. Obligatoriskt deltagande i vissa moment. För att få väl godkänd på kursen krävs betyg VG på provnummer 0001.


Examinator
Timo Tossavainen

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
• Hattie, J., Fisher, D., & Frey, N. (2018). Framgångsrik undervisning i matematik: en praktisk handbok. Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-81978-8.
• Skott, J., Jess, K., Hansen, C. H., & Lundin, S. (2017). Matematik för lärare, delta Didaktik. Gleerups. ISBN: 978-91-40-67146-2. (Del II, Del III)

Ett urval av styrdokument och relevanta artiklar inom matematikdidaktik tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter, skriftligaU G VG *4.00ObligatoriskH18
0002ProjektarbeteU G#3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11