Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi A, Makroteori 7,5 högskolepoäng

Introductory Macroeconomics
Grundnivå, N0011N
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen är på grundnivå och är en introduktionskurs i makroekonomi. Kursen behandlar centrala begrepp och modeller inom makroekonomin med fokus på stabiliserings- och konjunkturpolitik. Under kursen används främst grafer men även enklare matematiska modeller för att illustrera och analysera ekonomiska samband. Studenternas kommunikation genomförs muntligt under kursen. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:  

Kunskap och förståelse
•    redogöra för grundläggande makroekonomiska begrepp och samband.
•    redogöra för och illustrera hur olika typer av ekonomisk politik fungerar på kort- medelfristig sikt i en liten öppen ekonomi under olika institutionella förutsättningar.
•    redogöra för grundläggande skillnader mellan hur olika ekonomiska skolor ser på samhällsekonomins funktionssätt.

Färdighet och förmåga
•    härleda och förklara samband på och samverkan mellan för den aggregerade ekonomin centrala marknader som till exempel arbets-, varu-, penning och valutamarknaderna.
•    bedöma och diskutera vilken typ av ekonomisk politik som är effektiv givet olika institutionella förutsättningar som till exempel rådande växelkursregim.
•    i grupp arbeta med och analysera olika makroekonomiska problemställningar.
•    presentera, motivera och diskutera analyserna och lösningarna av olika makroekonomiska problemställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kritisk förhålla sig till styrkor och begränsningar i olika makroekonomiska begrepp, modeller och skolbildningar.
•    diskutera och förhålla sig till faktisk förd ekonomisk politik i Sverige och dess effekter på till exempel den ekonomiska konjunkturen.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
 
Nationalräkenskaperna
 • BNP enligt produktions-, inkomst- och utgiftsmetoden
 • BNP över tiden
 • BNP mellan länder
 • BNP som mått på levnadsstandard
Nationens sparande och betalningsbalansen  

Arbetslöshet och inflation

 • Att mäta arbetslöshet
 • Arbetslöshetens kostnader och vinster
 • Att mäta inflation
 • Inflationens omfördelningseffekter
 • Inflationens kostnader
Översikt av makroteorins framväxt
 • Den klassiska kvantitetsteorin
 • Den keynesianska teorin
 • Stockholmsskolan
 • Den moderna kvantitetsteorin
 • Den rationella förväntningsteorin – den nyklassiska skolan
Arbetslöshet
 • Flöden och bestånd på arbetsmarknaden
 • Strukturell och konjunkturell arbetslöshet
 • Arbetsmarknaden under perfekt konkurrens respektive med monopolistiska fackföreningar
 • Hysteresis enligt insider-outsider-modellen
Pengar; pengars funktion, penningmängden, centralbankens roll etc.  

Prisnivå och växelkurs på lång sikt

 • Den klassiska kvantitetsteorin
 • Köpkraftsparitetsteorin för växelkurser
Konjunkturen  
Den keynesianska modellen

 • Konsumtions, investerings och nettoexportefterfrågan, de offentliga utgifterna samt jämvikten
 • Multiplikatoranalysen
 • Finanspolitik som stabiliseringspolitiskt medel
Penning- och finanspolitik i den öppna ekonomin
 • Penningmarknaden
 • IS-LM-modellen
 • Valutamarknaden
 • Mundell-Fleming-modellen
Den aggregerade utbuds- och efterfrågemodellen (kort- och medelfristig sikt)
 • Den medelfristiga utbudsfunktionen
 • Den kortsiktiga utbudsfunktionen
 • Den aggregerade efterfrågefunktionen
 • Efterfrågestörningar
 • Utbudsstörningar
Inflation och arbetslöshet
 • Phillipskurvor
 • Förväntningar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av övergripande föreläsningar samt ett antal obligatoriska seminarietillfällen där studenterna arbetar med problemställningar som behandlar kursens olika områden. Inför föreläsningarna ges studenten också möjlighet att genomföra duggor (mindre förberedande prov) som behandlar grundläggande begrepp och problemställningar. Syftet med duggorna är att stimulera inlärning och därmed förbereda studenten inför föreläsningarna och seminarietillfällena. Självstudier är således en stor och viktig del av kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 6 högskolepoäng. På tentamen ges betygen VG, G eller U.
 
Kursen innehåller vidare obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika makroekonomiska problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3 av 4 seminarietillfällen.

Betygen på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jerry Blomberg

Övergångsbestämmelser
Kursen N0011N motsvarar kursen IEN341

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Fregert K., Jonung L.; Makroekonomi - Teori, politik & institutioner, Studentlitteratur, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G VG *6.00ObligatoriskH11
0003SeminarierU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18