KURSPLAN

Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 högskolepoäng

Applied Macroeconomics
Grundnivå, N0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa grundläggande makroekonomisk teori genom analys av olika ekonomiska förlopp och utvecklingstendenser. Med detta menas att studenten ska ha utvecklat en förmåga att:

a)    Grafiskt och verbalt förklara arbetsmarknadens funktionssätt samt analysera fördelar och nackdelar med arbetsmarknadspolitik.
b)    Förklara och analysera stabiliseringspolitikens begränsningar och möjligheter på exempelvis sysselsättning, inflation och tillväxt.
c)    Förklara och analysera den svenska ekonomins specifika förutsättningar, exempelvis avseende den ekonomiska utvecklingen och hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar.
d)    Förklara fördelar och nackdelar med en valutaunion samt med hjälp av teorin för optimala valutaområden diskutera om Sverige bör gå med i valutaunionen EMU.
e)    Grafiskt och verbalt förklara och analysera ekonomisk tillväxt och dess bestämningsfaktorer.
f)    I grupp arbeta med och analysera olika makroekonomiska problemställningar enligt mål a-e ovan.
g)    På ett tydligt sätt muntligt presentera och motivera analyserna och lösningarna av problemställningarna för områdena a-e ovan.
h)    I grupp genomföra en självständig tillämpad analys av ett aktuellt makroekonomiskt problem och i skriftlig form avrapportera denna.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:

• Arbetsmarknadspolitik
- Strukturarbetslöshet och tillämpning av Beveridgekurvan
- Aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik; moral hazard, undanträgningseffekter etc.
- Jämviktsarbetslöshet och sambandet mellan pris och lönesättningsbeslut
- Den svenska arbetslösheten, arbetsmarknadspolitiken och Rehn-Meidner-modellen
• Stabiliseringspolitik i praktiken
- BNP-trend och cyklisk BNP
- Inflations- och BNP-prognoser
- Arbetslöshetsprognoser; Okuns lag
- Utformning; regelbaserad eller diskretionär politik
- Destabiliserande politik
• Stabiliseringspolitiken under 1900-talet och fram till idag
- Historiska växelkursregimer
- Stabiliseringspolitikens framväxt i Sverige
- Politisk konjunkturcykel
- EMU, Sverige och euron
- Finansiella kriser
• Ekonomisk tillväxt
- Tillväxtbokföring
- Neoklassisk tillväxtteori (Solowmodellen)
- Endogen tillväxtteori
- Institutionell teori

Genomförande
Undervisning ges i form av övergripande föreläsningar samt ett antal obligatoriska seminarietillfällen där studenterna ska presentera lösningar på samt diskutera problemställningar som behandlar kursens olika områden. Inför föreläsningarna ges studenten också möjlighet att genomföra duggor (mindre förberedande prov) som behandlar grundläggande begrepp och problemställningar. Syftet med duggorna är att stimulera inlärning och därmed förbereda studenten inför föreläsningarna och seminarietillfällena.

Vidare kompletteras de teoretiska föreläsningarna med inslag som t ex gästföreläsningar vars syfte är att visa hur kursens problemställningar och de analytiska verktygen som presenteras under kursen används i arbetslivet inom företag, på myndigheter och inom olika organisationer.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 4,5 högskolepoäng. På tentamen ges betygen VG, G eller U. Den skriftliga tentamen examinerar i huvudsak målen a-e ovan.

Kursen innehåller vidare obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika makroekonomiska problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3 av 4 seminarietillfällen. Seminarierna examinerar i huvudsak målen f och g ovan.

Vidare ska en skriftlig rapport motsvarande 1,5 högskolepoäng författas där ett aktuellt ekonomiskt problem analyseras med hjälp av makroteoretiska verktyg och resonemang. Analysen förutsätter ett självständigt insamlande av data och fakta relevanta för problemet. På rapporten ges betygen G eller U. Den skriftliga rapporten examinerar i huvudsak målet h ovan.

Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Linda Wårell

Övergångsbestämmelser
Kursen N0012N motsvarar kursen IEN342

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fregert K., Jonung L. Makroekonomi - Teori, politik & institutioner, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Persson M., Skult E. Tillämpad makroekonomi, SNS Förlag, senaste upplagan.
Artikelkompendium.
Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport, senaste utgåvan.
Penningpolitisk rapport, senaste utgåvan, Sveriges Riksbank.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig rapportU G#1.50ObligatoriskH07
0003TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH11
0004SeminarierU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.