Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi 7,5 högskolepoäng

Applied Macroeconomics
Grundnivå, N0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen är på grundnivå men bygger vidare på kursen Makroekonomisk teori. Kursen behandlar fyra områden; arbetsmarknadspolitik, stabiliseringspolitik i praktiken, stabiliseringspolitisk historia och ekonomisk tillväxt. Under kursen används främst grafer men även matematiska modeller för att illustrera och analysera ekonomiska samband. Studenternas kommunikation genomförs muntligt och skriftligt under kursen. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
•    beskriva den svenska ekonomins specifika makroekonomiska förutsättningar gällande exempelvis arbetsmarknad, stabiliseringspolitik och ekonomisk tillväxt
•    redogöra för den historiska utvecklingen av den ekonomiska politiken och den ekonomiska tillväxten i Sverige
•    redogöra för olika teorier kopplat till ekonomisk tillväxt

Färdighet och förmåga
•    tillämpa grundläggande makroekonomisk teori för att analysera makroekonomiska problemställningar kopplat till arbetsmarknad, stabiliseringspolitik och ekonomisk tillväxt
•    analysera hur ekonomisk politik påverkar det makroekonomiska utfallet i ekonomin
•    i grupp arbeta med och analysera olika tillämpade makroekonomiska problemställningar
•    presentera, motivera och diskutera analyserna och lösningarna av olika makroekonomiska problemställningar
•    i grupp genomföra en självständig tillämpad analys av ett aktuellt makroekonomiskt problem och i skriftlig form avrapportera denna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    diskutera och förhålla sig till den förda ekonomiska politiken i Sverige och dess effekter på exempelvis konjunktur, ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:

Arbetsmarknadspolitik:
•    Strukturarbetslöshet och tillämpning av Beveridgekurvan
•    Jämviktsarbetslöshet och dess bestämningsfaktorer
•    Den svenska arbetslösheten, arbetsmarknadspolitiken och Rehn-Meidner-modellen
•    Jämställdhet i lönestatistiken
•    Aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik

Stabiliseringspolitik i praktiken:
•    Syftet med stabiliseringspolitik
•    Olika konjunkturprognoser
•    Utföra prognoser på ekonomin med hjälp av AS-AD modellen
•    Utformning av stabiliseringspolitiken; regelbaserad eller diskretionär politik
•    Kritik mot aktiv stabiliseringspolitik
•    Den institutionella ramen för stabiliseringspolitiken i Sverige    

Stabiliseringspolitiken under 1900-talet och fram till idag:
•    Historiska växelkursregimer
•    Stabiliseringspolitikens framväxt i Sverige
•    Politisk konjunkturcykel
•    EMU, Sverige och euron
•    Finansiella kriser

Ekonomisk tillväxt:
•    Tillväxtbokföring
•    Neoklassisk tillväxtteori (Solowmodellen)
•    Endogen tillväxtteori
•    Institutionell teori
•    Inkomstfördelning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning sker i form av föreläsningar, självstudier och seminarier där studenterna i grupp diskuterar och presenterar lösningar till aktuella problem med koppling till kursens områden. Inför föreläsningarna har studenterna möjlighet att genomföra individuella duggor (mindre förberedande prov), vilka främst behandlar grundläggande begrepp och problem. Syftet med duggorna är att stimulera inlärning och därmed förbereda studenten inför föreläsningarna och seminarietillfällena. De teoretiska föreläsningarna kompletteras med gästföreläsningar, vars syfte är att visa hur kursens problemställningar och teoretiska resonemang används praktiskt inom exempelvis myndigheter eller olika organisationer. I kursen ska även en skriftlig rapport författas där ett aktuellt makroekonomiskt problem analyseras med hjälp av olika makroekonomiska verktyg och resonemang.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen ingår fyra obligatoriska seminarier motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna muntligt, i grupp och individuellt, presentera, motivera och diskutera lösningar på ekonomiska problem med koppling till kursens olika områden. Seminarierna examinerar i huvudsak generiska förmågor som muntlig presentation och samarbete i grupp. På seminarierna ges betygen U, G.

I kursen ingår även en skriftlig rapport i grupp motsvarande 1,5 högskolepoäng. I rapporten ska ett aktuellt makroekonomiskt problem analyseras vilket förutsätter självständigt insamlande av data och fakta relevanta för problemet. På rapporten ges betygen U, G.

Kursen avslutas med en skriftlig individuell tentamen motsvarande 4,5 högskolepoäng. På tentamen ges betygen U, G, VG. Tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Linda Wårell

Övergångsbestämmelser
Kursen N0012N motsvarar kursen IEN342

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fregert K., Jonung L. Makroekonomi - Teori, politik & institutioner, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Persson M., Skult E. Tillämpad makroekonomi, SNS Förlag, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig rapportU G#1.50ObligatoriskH07
0003TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH11
0004SeminarierU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17