Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skrivet reportage 7,5 Högskolepoäng

Written reportage
Grundnivå, N0019F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2016 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Journalistik
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- o kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt T0002F Nyhetspublicering i nya medier, V0010F Självständigt arbete 1 medie- och kommunikationsvetenskap


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten såväl teoretisk som praktiskt tillämpad fördjupad kunskap om reportaget, dess form, uppbyggnad, innehåll och position i medier. Kursen syftar till att göra studenten förtrogen med reportagespråkets berättande struktur och hur det skiljer sig mot andra journalistiska texter. Vidare syftar kursen till att ge studenten ökade kunskaper om och färdigheter i sin roll som journalist i förhållande till intervjupersoner och källor.
Efter genomgången kurs ska studenten:
  • Kunna analysera, diskutera och bedöma innehåll i journalistiska reportage utifrån etiska och publicistiska perspektiv
  • Kunna uppvisa djupare färdigheter i att självständigt göra urval av och bedöma källors tillförlitlighet
  • Kunna uppvisa djupare färdigheter i att självständigt söka och bemöta intervjupersoner samt i genomförandet av intervjuer
  • Kunna uppvisa förmåga att analysera sitt egna och andras språkbruk utifrån stilistiska och genrespecifika perspektiv samt identifiera behov av förbättring
  • Behärska reportagegenrens språkbruk

Kursinnehåll
Kursen innehåller presentationer och diskussioner av olika typer av skrivna journalistiska texter med särskilt fokus på reportagets struktur och innehåll. Reportagets form och språk analyseras och tillämpas. Vidare diskuteras och problematiseras journalistens roll och förhållningssätt gentemot sina källor utifrån både etiska och undersökande perspektiv.

Genomförande
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, enskild handledning och individuella övningsuppgifter. En stor del av kursens upplägg baseras på studentens tillämpande produktion av journalistiska texter, som analyseras och diskuteras.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, processredovisning samt inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.


Övrigt
Betyget VG  i moment 0002 Långt reportage ger VG i hel kurs.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter MEK020 Reportage.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Aare, Cecilia (2011): Det tidlösa reportaget. Lund: Studentlitteratur.
Sundelin, Anders (2008): Reportage – Att få fakta att dansa. Stockholm: Leopard förlag.
Tamas, Gellert (2003): Lasermannen. Stockholm: Ordfront.
eller
Tamas, Gellert (2009): De apatiska. Stockholm: Natur och kultur.
Thurén, Torsten (2013): Källkritik. Stockholm: Liber. OBS – ny reviderad upplaga.

Samt urval av tidnings- och magasinsreportage som presenteras under kursen.

Referenslitteratur:
von Friesen, Otto, Hellmark, Christer, Stolpe, Jan (1986): Tio reportage som förändrade världen. Stockholm: Ordfronts förlag.
Hansén Stig, Thor, Clas (1999): Att skriva reportage. 2a uppl. Stockholm: Ordfront.
Häger, Björn (2009): Reporter: en grundbok i journalistik. Stockholm: Nordstedts.
Kronmarker, Marie (2005): Tala om texter! Kalmar: Fojo.
Larsson, Sören (2010): Att skriva i tidning. Stockholm: Natur och kultur.
Larsson, Sören (1994): Berättande journalistik. Stockholm: Natur och kultur
Lindstedt, Inger (2012): Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
Thurén, Torsten (2006): Författarens verktygslåda: att läsa och skriva sakprosa. Stockholm: Liber.

Den senaste upplagan gäller alltid.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kort reportage2.0U G VG
0002Långt reportage3.5U G VG
0003Litteratur och övningar2.0U G VG

Kursplanen fastställd
av prefekt 2008-12-12

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-06-20