Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kunskapsbyggarkurs III 7,5 Högskolepoäng

Knowledge Building III
Grundnivå, N0019N
Version
Kursplan gäller: Höst 2008 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Folkhälsovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Folkhälsovetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper HVVH01, HVVH02, ABGH01 samt ABGH02.Mål/Förväntat studieresultat
De studerande skall efter genomgången kurs ha tillägnat sig kunskaper om aktuella ämnesöverskridande frågor i anslutning till livsstilsfrågor. Utgångspunkten är livsstilen och sambandet mellan livsstil och hälsa. Kursen är en fördjupning inom livsstil, hälsa och teknik och behandlar också grundläggande hälsoekonomiska kunskaper.

Kursinnehåll
Kursen inleds med en beskrivning av det svenska välfärdssystemet, dess syfte, organisation och finansiering samt en introduktion till sambandet mellan ekonomiska faktorer och hälsa. Därefter introduceras grundläggande hälsoekonomisk teori samt metoder som kan användas för att utvärdera kostnader, risker och nytta i anslutning till hälsofrämjande åtgärder, av teknisk, medicinsk eller social karaktär, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Under kursen analyseras också sambandet mellan individens livsstil och hälsa, ur ett individperspektiv. Här studeras kopplingen mellan individens sociala och ekonomiska förutsättningar och individens hälsa. Dessutom behandlar kursen huruvida enskilda individer faktiskt alltid kan välja livsstil. Här analyseras exempelvis hur olika förändringar i välfärdssystemet kan påverka både individernas hälsotillstånd och dess möjligheter att påverka sin livsstil. Studenterna ska dessutom marknadsföra sin kompetens till möjliga arbetsgivare.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Förberedande seminarier och hemtentamen.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Kristina Ek

Övergångsbestämmelser
Kursen N0019N motsvarar kursen IENH01

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brodin, H. & A. Andersson (1998). Hälsoekonomins grunder. Studentlitteratur.
Swedenborg, B. (red) (2003) Varför är svenskarna så sjuka? SNS Förlag.
Kurskompendium.
Ytterligare litteratur meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Hemtentamen7.5U G VG

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från hösttermininen 2007.

Reviderad
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från hösttermininen 2007.