KURSPLAN

Sport- och kulturjournalistik 7,5 högskolepoäng

Sports- and culture journalism
Grundnivå, N0020F
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen fastställd 2009-02-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Journalistik
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 60 hp inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämnen.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att göra den studerande förtrogen med de journalistiska genrerna kulturjournalistik och sportjournalistik. Studenten ges fördjupade kunskaper i dessa genrers innehåll, utformning och historiska utveckling. Kursen syftar också till att problematisera och diskutera framtida utveckling av genrerna och nya mediers påverkan i detta. Vidare är syftet att den studerande efter en första introduktion inom båda genrer sedan väljer en som den fördjupar sig i.

Efter genomgången kurs ska studenten:
  • Kunna förklara och diskutera kulturjournalistik och sportjournalistik som journalistiska genrer
  • Kunna tillämpa arbetsformer för ovan nämnda genrer
  • Kunna uppvisa fördjupade journalistiska kunskaper inom valt fördjupningsområde
  • Kunna diskutera sport- och kulturjournalistik utifrån innehåll, tidsramar och olika traditionella och nya publiceringsformer.

Kursinnehåll
Kursen består av två delar. Den ena delen fokuserar på såväl kultur som sportjournalistik och dessa genrer diskuteras tillsammans. Den andra delen innehåller en fördjupning. Studenten väljer själv utifrån intresse vilken av ovan nämnda genrer den vill fördjupa sig i. Kursen innehåller en stor del egen och självständig produktion.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, individuell handledning och seminarier.

Examination
Examination sker skriftligt och muntligt fortlöpande under kursens gång samt vid speciella examinationstillfällen. Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Observera att vi alltid använder den senaste upplagan av böckerna, oavsett vad som står i listan.

Sportspåret:
Branting, Stina (2015): Kvinna, sportreporter - inte på samma villkor? Om hur kvinnor upplever sin arbetssituation som sportjournalister. Magisteruppsats. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper. Digital resurs.
Dahlén, Peter (2008): Sport och medier: en introduktion. Kristiansand: IJ-förlaget. Valda delar.
Mendel-Enk, Stephan (2005): Med uppenbar känsla för stil: Ett reportage om manlighet. Stockholm: Atlas.
Rekommenderad läsning:
Niva, Erik (2010): Den nya världsfotbollen eller Livet längs linjen eller Utväg fotboll (2014). Stockholm: Modernista.

Ytterligare texter och exempel ur medier tillkommer.

Kulturspåret:
Hemer, Oscar, Forsare Malene (2010): Kulturjournalistikens gränser. Umeå: H:ström text & kultur.
Loman, Rikard, Sjöberg, Birthe, Vulovic, Jimmy (2007): Kulturjournalistikens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Forser, Thomas (2002): Kritik av kritiken. Göteborg: Daidalos. Valda delar.
Josefsson, Dan (2013): Mannen som slutade ljuga. Lind & Co. Eller Åsbrink, Elisabeth (2009, senaste versionen 2018). Natur och kultur.

Ytterligare texter och exempel ur medier tillkommer under kursens gång.

Referenslitteratur:
Abalo Caldera, Ernesto, Danielsson, Martin (2006): Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik. Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet. Finns på nätet samt ligger i Fronter.
Ahlberg, Kerstin (2008): Din upphovsrätt och andras. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Anderberg, Thomas (2009): Alla är vi kritiker. Stockholm. Atlas.
Boyle, Raymond (2006): Sports journalism. Context and Issues. London: SAGE publications ltd.
Boyle, Raymond (2006): Football in the New Media Age. Oxford: Routledge.
Ericsson-Sjöberg, Leif & Lindfelt, Erik (2006): Nyhetsradio: En bok om aktualitetsjournalistik. Stockholm: Carlssons
Hansson, Håkan (2001): Talspråkslära för journalister och andra. Lund: Studentlitteratur.
Havelund, Jonas, Joern, Lise, Rasmussen, Kristian, Andersson, Torbjörn, Brännberg, Tore (2010): Fotboll och huliganism i Skandinavien. Malmö: Idrottsforum.org
Häger, Björn (2007): Intervjuteknik. Stockholm: Liber.
Knapskog, Karl, Larsen, Leif Ove (red) (2008): Kulturjournalistikk: pressen og den kulturelle offentligheten. Oslo: Scandinavian academic press.
Kronmarker, Marie (2005): Tala om texter: Kalmar: Fojo.
Linderborg, Åsa (2008): Håll med eller håll käft: artiklar i samförståndets tid. Stockholm: Atlas. (kulturjournalistik)
Lindstedt, Inger (2005): Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
Nygren, Gunnar (2008): Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering. Stockholm: Simo.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskH16
0005KursuppgifterU G#3.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.