KURSPLAN

Redaktionellt arbete, text 15 högskolepoäng

Editorial work, text
Grundnivå, N0024F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska öka sina kunskaper i redaktionellt arbete för skrivna publiceringsformer. Detta innefattar journalistik i teori och praktik samt teknik. Studenten ska också kunna tillämpa arbetssätt och tekniska metoder för genrerna nyheter, reportage och bildjournalistik.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • välja och använda metoder och modeller för journalistiskt berättande
 • välja teknik för insamling, redigering och publicering
 • visa förmåga att publicera skriven journalistik för vald publik
 • visa förmåga att arbeta inom nyhetsgenren
 • visa förmåga att arbeta inom reportagegenren
 • visa förmåga att arbeta med bildjournalistik
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på gjorda publiceringar och dess processer
 • behärska och problematisera källkritik utifrån konkreta exempel
 • beskriva och problematisera nyhetsvärdering
 • förhålla sig till hur publiken interagerar med redaktioner
 • genomföra enklare publikundersökning
 • identifiera och använda analysmodeller för skrivna medier utifrån dess format och innehåll
 • beskriva hur journalistiken representerar mångkulturella aspekter i samhället, till exempel klass, kön och etnicitet
 • kommunicera muntligt och skriftligt med vald publik.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • redaktionellt arbete
 • nyheter, reportage
 • journalistiskt urval och värdering
 • redigering för tryckt och digital press
 • multiredaktionellt arbete
 • bildjournalistik
 • källkritik
 • nyhetsvärdering
 • publikens roll för redaktionellt arbete
 • teorier och metoder för berättande i skriven text: narratologi, dramaturgi, retorik, stilistik
 • linjärt och icke-linjärt berättande inom skrivna medier.

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och egna studier utifrån kurslitteratur, inlämningsuppgifter och journalistiskt produktionsarbete.


Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, hemtentamen, inlämningsuppgifter, individuellt och gruppvist produktionsarbete.


Övrigt
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen och momentet Kursuppgifter.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sundelin, A. (2008): Reportage: att få fakta att dansa. Stockholm: Leopard förlag.

Graf, H. (2015). Journalistiken och den etniska mångfalden.
I J. Strömbäck & M. Karlsson (Red.), Handbok i Journalistikforskning (s. 335-352). Lund: Studentlitteratur.
Medieutredningen(2016). Människorna, medierna & marknaden.
Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring (SOU 2016:30), (s. 329-351). Finns som pdf:
https://www.regeringen.se/contentassets/a54e03720c7b4b9eb3f227e8ca32d72b/manniskorna_medierna_marknaden_SOU_2016_30
Hall S. (1993) Encoding Decoding, i During, S. (1993) The Cultural Studies Reader, London:Routhledge. (s.507-517)
Finns som pdf här: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Hall-Encoding-Decoding-CSReader.pdf
Morgan D. L. (1997) Focus groups as Qualitative Research.Finns som pdf här: https://pdfs.semanticscholar.org/6895/650998233a7bb52efcdaa39b0e42d2102f3c.pdf

Referenslitteratur
Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber.
Häger, Björn (2009) Reporter, en grundbok i journalistik. Studentlitteratur
Spelregler för press, radio och tv. Stockholm: TU Service. Finns på nätet, eller går att beställa från SJF.
Jarlbro G (2013) Genusmedveten journalistik, Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskH16
0004HemtentamenU G VG *3.00ObligatoriskH18
0005KursuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH18
0006Aktivt deltagande i obligatoriska momentU G#4.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.