Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Slutproduktion, text 15 högskolepoäng

Final Journalistic Production, Text
Grundnivå, N0025F
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0021F Medielandskap i förändring, V0023F Profession journalist, V0024F Medier, journalistik och samhälle, V0025F Forskningsprocessen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet är att studenten använder sina praktiska och metodologiska färdigheter inom journalistiken för att genomföra och presentera ett eller flera fördjupade journalistiska projektarbeten. Arbetet ska vända sig till en vald publik. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

  • planera, genomföra och presentera ett eller flera kvalificerade journalistiska produktioner
  • göra självständiga etiska bedömningar av journalistiska arbetsprocesser och produkter
  • motivera en journalistisk frågeställning ur ett samhälleligt perspektiv
  • bedöma samhälleliga konsekvenser av en journalistisk produktion  
  • förhålla sig till publiceringsformer och publiceringsytor
  • kritiskt granska, såväl muntligt som skriftligt, andras journalistiska produktioner
  • motivera och argumentera för journalistiska val

Kursinnehåll
I  kursen genomförs ett journalistiskt arbete som redovisas i form av en journalistisk produktion. Val av projekt, metod, samt praktiskt och teoretiskt ramverk sker i samråd med handledare. Studenten ska även kritiskt och konstruktivt värdera samt diskutera andras journalistiska produktion.Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av lektioner, handledning i grupp och enskilt, seminarier, inlämningsuppgifter och textproduktionsarbete.

Studenten ska även kritiskt och konstruktivt värdera samt diskutera andras slutproduktioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom skriftligt projekt-PM, journalistisk textproduktion, reflekterande text kring produktionen, framläggning av produktionen på seminarium, opposition på annan students produktion

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ulrika Lindgren

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Kurslitteraturen är främst individanpassad och mycket liten del av litteraturen kan ligga fast. Texter och material som rekommenderas för arbetsprocessen är:

Pressens samarbetsnämnd (2007): Spelregler för press, radio och tv. Stockholm: TU Service. Finns på nätet, eller går att beställa från SJF.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteU G VG *10.00ObligatoriskV18
0003InlämningsuppgifterU G#5.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Prefekt Bo Jonsson 2020-08-14