Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Råvaruekonomi 7,5 högskolepoäng

Natural Resource Economics
Grundnivå, N0029N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat universitetskurs i matematik, exempelvis Differentialkalkyl (M0047M) 7,5 hp, Linjär algebra och integralkalkyl (M0048M) 7,5 hp, eller Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer (N0005N) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

a.    Redogöra verbalt, grafiskt och matematiskt för vad som avses med optimal utvinning av ändliga naturresurser över tiden.
b.    Förklara vad som avses med begreppet resursknapphet vad gäller ändliga naturresurser ur såväl ett fysiskt som ett ekonomiskt perspektiv.
c.    Verbalt, grafiskt och matematiskt analysera och simulera på vilket sätt den optimala utvinningstakten av den ändliga naturresursen påverkas över tiden av förändringar i diskonteringsräntan, resurstillgången, teknologi, konkurrens och marknadsefterfrågan samt olika policyvariabler.
d.    Redogöra verbalt, grafiskt och matematiskt för vad som avses med optimal utvinning av förnyelsebara naturresurser.
e.    Förklara verbalt, grafiskt och matematiskt vad som avses med biologiska tillväxtfunktioner, maximal uthållig avkastning samt optimala rotationstider för förnyelsebara naturresurser.
f.    Verbalt, grafiskt och matematiskt analysera och simulera på vilket sätt den optimala utvinningstakten av den förnyelsebara naturresursen påverkas av förändringar i diskonteringsräntan, resurstillgången, teknologi, konkurrens och marknadsefterfrågan samt olika policyvariabler.
g.    Verbalt och grafiskt förklara vad som karakteriserar mineral- och metallmarknader.
h.    Verbalt och grafisk förklara vad som karakteriserar marknader för skogs- och pappersprodukter.
i.    Verbalt och grafiskt förklara vad som orsakar miljöproblem i en marknadsekonomi.
j.    Jämföra och utvärdera relevansen av vilka ekonomiska och politiska styrmedel som används och kan användas för att motverka olika miljöproblem inom främst naturresursindustrierna.
k.    Redogöra för begreppet hållbar utveckling, med fokus på begreppets användning,relevans och mening inom naturresursindustrierna
l.    I grupp genomföra en självständig analys av och kritiskt förhålla sig till vald naturresursindustri/marknad.
m.    Kommunicera analyser till andra med jämförbara kunskaper inom området.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:

•    Partiella jämviktsmodeller för prisbestämning under olika marknadsformer.
•    Komparativ statik
•    Diskontering.
•    Hotellingmodellen för optimal utvinning av ändliga naturresurser.
•    Olika resursbegrepp såväl fysiska som ekonomiska samt begreppet resursknapphet.
•    Modeller för optimal utvinnig av förnyelsebara naturresurser. Steady-state modeller för tillväxt av förnyelsebara resurser. Modeller för enkel rotation samt för optimal rotationstid över oändlig tid inom skogsbruket.
•    Utbuds- och efterfrågefaktorer inom mineral- och metallmarknader som t ex bi- och komplementprodukter samt återvinning.
•    Utbuds- och efterfrågefaktorer inom skogs- och pappersmarknader som prisbildning, handelshinder, substitutionseffekter avverkningsbeslut m.m.
•    Grundläggande välfärdsekonomi samt begrepp som externa effekter och kollektiva varor.
•    Styrmedel som miljöskatter och avgifter samt regleringar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar som behandlar de olika problemområden. Vidare ska studenten genomföra två simuleringsövningar rörande utvinning av naturresurser. Studenterna ska även i grupp skriva en rapport där de ska genomföra en analys av vald naturresursmarknad. Rapporten ska presenteras och försvaras vid ett seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen motsvarande 5 högskolepoäng. På tentamen ges betygen 3, 4 och 5. Den skriftliga tentamen examinerar studentens teoretiska kunskap och täcker målen a-k. ovan.
Vidare ska en skriftlig rapport motsvarande 1,5 högskolepoäng författas där en uppsättning frågeställningar om en given naturresursmarknad analyseras med hjälp av de modeller som presenterats på kursen. Rapporten skrivs i grupp och förutsätter ett självständigt insamlande av data och fakta kring denna marknad. Rapporten ska presenteras och försvaras vid ett seminarium. På rapporten ges betygen G eller U. Den skriftliga rapporten examinerar i huvudsak målen l. och m. ovan.
Till slut ska studenterna i grupp genomföra en simuleringsövning motsvarande 1 högskolepoäng där utvinningstakten på dels ändliga och dels förnyelsebara naturresurser analyseras. På simuleringsövningen ges betyget G eller U. Simuleringsövningen examinerar i huvudsak målen c. och f. ovan.
Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jerry Blomberg

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Field, Barry C. (2008). Natural Resource Economics – An Introduction. (2 ed). Waveland Press, Inc. ISBN: 978-1-57766-531-1
Övrigt material finns på kursens Fronterrum.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV11
0002Skriftlig rapportU G#1.50ObligatoriskV11
0004Simuleringsövning 1: MineralmarknaderU G#0.50ObligatoriskV16
0005Simuleringsövning 2. Skogliga marknaderU G#0.50ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17