KURSPLAN

Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi 7,5 högskolepoäng

Applied Microeconomics
Grundnivå, N0030N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-12-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi
Ingår i huvudområde
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt t.ex. Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
a. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur politiska ingripanden såsom prisregleringar och skatter påverkar såväl marknadspriser som den samhällsekonomiska effektiviteten
 b. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang hur miljöproblem uppstår samt vilka välfärdseffekter dessa för med sig. Vidare ska studenten grafiskt, muntligt och skriftligt kunna förklara hur man med hjälp av politiska styrmedel kan försöka åtgärda miljöproblemen. Studenten ska även kunna diskutera för- och nackdelar med olika typer av politiska styrmedel inom miljöområdet.
c. Förklara de samhällsekonomiska effekterna av internationell handel med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang. Studenten ska vidare kunna förklara de samhällsekonomiska konsekvenserna av handelsbegränsande politiska ingripanden som till exempel tullar och importkvoter.
d. Förklara med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang vilka effekter som ofullständig och asymmetrisk information har på den samhällsekonomiska effektiviteten. Studenten ska även kunna beskriva hur olika strategier kan användas av marknadens aktörer för att hantera informationsproblemet.
e. Definiera och kvantifiera begreppen osäkerhet och risk samt med hjälp av grafer, muntliga och skriftliga resonemang förklara hur osäkerhet och risk påverkar individens beslutsfattande samt hur risk kan reduceras genom t ex informationsinsamling, försäkringslösningar och diversifieringsstrategier.
f. I grupp arbeta med och analysera olika problemställningar för områdena a-e ovan.
g. På ett tydligt sätt muntligt presentera och motivera analyserna och lösningarna av problemställningarna för områdena a-e ovan.
h. I grupp genomföra en självständig tillämpad analys av ett aktuellt mikroekonomiskt problem och i skriftlig form avrapportera denna.

Kursinnehåll
Följande områden behandlas: 
• Välfärdseffekterna av marknadsmisslyckanden som externa effekter, kollektiva varor och ofullständig information
• Hur politiska ingripanden och styrmedel samt marknadsaktörernas egna åtgärder används för att komma till rätta med marknadsmisslyckanden
• Välfärdseffekterna av politiska ingripanden som skatter, prisregleringar och handelsrestriktioner
• Hur samspelet mellan den politiska sektorn, väljarkåren och den offentliga förvaltningen kan påverka den samhällsekonomiska effektiviteten
• Riskbegreppet, sannolikheter, förväntad nyttoteori och val under osäkerhet samt olika strategier för riskhantering.

Genomförande
Undervisning ges i form av övergripande föreläsningar samt ett antal obligatoriska seminarietillfällen där studenterna arbetar med problemställningar som behandlar kursens olika områden. Inför föreläsningarna ges studenten också möjlighet att genomföra duggor (mindre förberedande prov) som behandlar grundläggande begrepp och problemställningar. Syftet med duggorna är att underlätta inlärning och förbereda studenten inför föreläsningarna och seminarietillfällena.

Vidare kompletteras de teoretiska föreläsningarna med inslag som t ex gästföreläsningar vars syfte är att visa hur kursens problemställningar och de analytiska verktygen som presenterasunder kursen används i arbetslivet inom företag, på myndigheter och inom olika organisationer.

All undervisning är frivillig om inte annat sägs ovan.

Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som behandlar det teoretiska kursinnehållet motsvarande 4,5 högskolepoäng . På tentamen ges betygen VG, G eller U. Den skriftliga tentamen examinerar i huvudsak målen a-e. ovan.

Kursen innehåller fyra obligatoriska seminarietillfällen motsvarande 1,5 högskolepoäng. Vid seminarierna ska studenterna i grupp kunna presentera och motivera lösningar på olika problem. På seminarierna ges betygen G eller U. För betyget G måste studenten bli godkänd på 3/4 av seminarietillfällena. Seminarierna examinerar i huvudsak målen f. och g. ovan.

Vidare ska en skriftlig rapport motsvarande 1,5 högskolepoäng författas där ett aktuellt ekonomiskt problem analyseras med hjälp av mikroteoretiska verktyg och resonemang.  Analysen förutsätter ett självständigt insamlande av data och fakta relevanta för problemet. På rapporten ges betygen G eller U. Den skriftliga rapporten examinerar i huvudsak målet h. ovan.

Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Kristina Ek

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tillämpad mikroekonomi/Applied microeconomics (2012)McGraw-Hill ISBN 9780077139643.
Artikelkompendium

Ytterligare material kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH11
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH11
0003Skriftlig rapportU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.