Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Nationalekonomi B: Naturresursekonomi och råvarumarknader 7,5 högskolepoäng

Intermediate natural resource economics
Grundnivå, N0035N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Nationalekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Nationalekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N), Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi (N0030N) eller motsvarande kurser. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Du ska efter avklarad kurs kunna:

a.    Redogöra verbalt, grafiskt och matematiskt för vad som avses med optimal utvinning av ändliga naturresurser över tiden.
b.    Förklara vad som avses med begreppet resursknapphet vad gäller ändliga naturresurser ur såväl ett fysiskt som ett ekonomiskt perspektiv.
c.    Verbalt, grafiskt och matematiskt analysera på vilket sätt den optimala utvinningstakten av den ändliga naturresursen påverkas över tiden av förändringar i diskonteringsräntan, resurstillgången, teknologi, konkurrens och marknadsefterfrågan samt olika policyvariabler.
d.    Verbalt och grafiskt förklara vad som karakteriserar mineral-, metallmarknader samt marknader för energimineraler som olja.
e.    Redogöra för hur skattepolitik, institutionella förhållanden och policy påverkar mineral och metallindustrin.
f.      Redogöra verbalt, grafiskt och matematiskt för vad som avses med optimal utvinning av förnyelsebara naturresurser, såsom marina- och skogliga resurser.
g.    Förklara verbalt, grafiskt och matematiskt vad som avses med biologiska tillväxtfunktioner, maximal uthållig avkastning samt optimala rotationstider för förnyelsebara naturresurser.
h.    Verbalt, grafiskt och matematiskt analysera på vilket sätt den optimala utvinningstakten av den förnyelsebara naturresursen påverkas av förändringar i diskonteringsräntan, resurstillgången, teknologi, konkurrens och marknadsefterfrågan samt olika institutionella förhållanden och policyvariabler.
i.    Verbalt och grafisk förklara vad som karakteriserar marknader för skogs- och pappersprodukter.
j.    Redogöra för och förklara grafiskt och matematiskt optimal markanvändning med såväl perfekta marknader och institutioner, som med ofullständiga marknader för insatsvaror och /eller grödor, ofullständiga kredit-och försäkringsmarknader samt ofullständiga marknader för jordbruksmark.
k.    Verbalt och grafisk förklara vad som karakteriserar marknader för jordbruksprodukter.
l.    Redogöra för hur institutionella förhållanden och jordbrukspolitik policy påverkar marknader för jordbruksprodukter.
m.  Söka ut relevanta vetenskapliga arbeten, i skrift sammanställa viktiga lärdomar från dessa och med hjälp av dessa analysera dagsaktuella naturresursproblem.

Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring tre olika delar:

Ändliga naturresurser:
Utvinning av ändliga naturresurser som mineraler, olja etc, och hur marknaderna för mineraler och metaller fungerar.

Förnyelsebara naturresurer:
Utvinning av förnyelsebara naturresurser som skog och marina resurser och hur marknaderna för skogråvara fungerar.

Jordbruksekonomi
Markanvändning under perfekta och ofullständiga marknader. Institutionell teori. Marknader för jordbruksprodukter.

Mer specifikt kommer följande områden/begrepp att täckas:

Ändliga naturresurser
•    Diskontering.
•    Hotellingmodellen för optimal utvinning av ändliga naturresurser.
•    Olika resursbegrepp såväl fysiska som ekonomiska samt begreppet resursknapphet.
•    Utbuds- och efterfrågefaktorer inom mineral- och metallmarknader som t ex bi- och komplementprodukter samt återvinning.
•    Konkurrens- och kostnadsanalys
•    Efterfrågan på kort och lång sikt (Intensity of use)
•    Prissättning på mineralmarknader
•    Skattepolitik och mineralpolicy

Förnyelsebara naturresurser
•    Modeller för optimal utvinning av förnyelsebara naturresurser  Steady-state modeller för tillväxt av förnyelsebara resurser. Modeller för enkel rotation samt för optimal rotationstid över oändlig tid inom skogsbruket
•    Utbuds- och efterfrågefaktorer inom skogs- och pappersmarknader som prisbildning, handelshinder, substitutionseffekter avverkningsbeslut m.m.
•    Institutionella arrangemang och politik som påverkar nyttjandet av förnyelsebara resurser.

Jordbruksekonomi
•    Modeller för optimal markanvändning
•    Effekter av marknadsmisslyckande på marknader för grödor, försäkring-, kredit- och insatsvaror.
•    Institutionella förhållanden samt jordbrukspolitik och effekter av denna

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, skriftlig p.m.
 
Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination
Skriftlig tentamen 4,5 hp, seminareier 1,5 hp och skriftligt PM och muntlig presentation 1,5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jesper Stage

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bostedt, Göran (2013). Naturresurs- och skogsekonomi. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-08070-3 (för svenskspråkiga studenter)
Alternativ till ovan bok för engelskspråkiga utbytestudenter: Perman, Roger., et al. (2011). Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-321-41753-4. (dvs studenterna kan välja endera Bostedt ELLER Perman).
Ellis, Frank. (1993). Peasent Economics – Farm households and Agrarian Development. Cambridge Press. ISBN: 0-521-45711-4.

Utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *4.50ObligatoriskH16
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH16
0003Skriftligt PM och muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18